ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Ανακοίνωση – εκτίμηση της Προοδευτικής Ενότητας Καθηγητών

Επειδή πολλοί συνάδελφοι ρωτούν για το εάν νομιμοποιούνται να μην καταθέσουν βαθμολογία Α΄ τετραμήνου:

Η θέση μας είναι ότι η παιδαγωγική σχέση καθηγητή – μαθητή είναι αυστηρά προσωπική συγκαθορίζεται και συνδιαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων και η αξιολόγηση του μαθητή.

Είναι σαφές ότι το εάν  κάτω από αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες  μπορεί να γίνει αντικειμενική, αξιόπιστη και παιδαγωγικά ορθή αξιολόγηση κρίνεται από τον διδάσκοντα.

Από τη μία λοιπόν ο νόμος δεν μπορεί να επιβάλει την αξιολόγηση σε συνθήκες που αυτή δεν είναι δυνατόν να γίνει,  αλλά και από την άλλη αυτό κρίνεται από τον κάθε συνάδελφο  στα πλαίσια της παιδαγωγικής του αυτονομίας. Αυτός είναι ο μοναδικός υπεύθυνος να αξιολογήσει τις διαδικασίες της διδακτικής – παιδαγωγικής σχέσης με τους μαθητές του στη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερης περιόδου.

Σε σχέση με το διοικητικό  μέρος διευκρινίζουμε τα εξής:

ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Στο άρθρο 12 παρ. 3 του Π.Δ. 126 ορίζεται ότι:

Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Η βαθμολογία αυτής της εξέτασης αποτελεί τον βαθμό επίδοσης για κάθε τετράμηνο.

ΓΙΑ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ

Στο νόμο 4610/19, άρθρο 103 παρ. 7 αναφέρεται ότι :

«Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, η έλλειψη αυτή πρέπει να αιτιολογείται από τον διδάσκοντα με ενυπόγραφη σημείωσή του πάνω στην κατάσταση βαθμολογίας».

Ομοίως στο άρθρο 122 αναφέρεται ότι

Με τη λήξη του Α΄ και του Β΄ τετραμήνου, κάθε εκπαιδευτικός καταθέτει στο Διευθυντή του σχολείου ονομαστική κατάσταση βαθμολογίας για κάθε Τάξη ή Τμήμα χωριστά.

Αν από την ονομαστική κατάσταση της βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, ο διδάσκων δικαιολογεί την έλλειψη του βαθμού με ενυπόγραφη σημείωση πάνω στην κατάσταση”.

Γίνεται από τα παραπάνω φανερό ότι ο διδάσκων αιτιολογημένα μπορεί να μην καταθέσει βαθμολογία τετραμήνου, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

Κατά την εκτίμησή μας, που είναι και συνολικότερη εκτίμηση, η διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας εξ αποστάσεως και μάλιστα με πολλά πρακτικά, τεχνικά αλλά και ουσιαστικά προβλήματα,  μπορεί να αποτελέσει σοβαρό λόγο μη κατάθεσης βαθμολογίας.