ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΞΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δείτε το κείμενο που κατέθεσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Παναγιώτης Γούλας και Ακης Νασιώκας

Η βασική προτεραιότητα για το Δημοτικό Ραδιόφωνο δεν μπορεί να είναι άλλη από το ξεκαθάρισμα του νομικού καθεστώτος υπό το οποίο αυτό λειτουργεί.  Όπως είναι γνωστό η προθεσμία δημιουργίας εταιρείας ειδικού σκοπού τελείωσε το 2016 και από τότε δεν έχει υπάρξει καμία νεότερη νομοθετική ρύθμιση. Η συνέχιση όμως της λειτουργίας του Δημοτικού Ραδιοφώνου σε ένα ημιπαράνομο καθεστώς, δημιουργεί φόβους για το μέλλον του.

Είναι προφανές ότι αν προκηρυχτούν άδειες συχνοτήτων – κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό – το Δημοτικό Ραδιόφωνο , με τη σημερινή του μορφή θα μείνει εκτός. Επίσης είναι κατανοητό ότι σήμερα δεν μπορεί να διεκδικήσει διαφημίσεις, δεν μπορεί να ανανεώσει τον πολύ παλιό εξοπλισμό του κ.τ.λ.
Με βάση το παραπάνω ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ (με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου) να διεκδικήσουμε από το Υπουργείο μια νέα ρύθμιση , έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα μετατροπής σε δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, όλων των δημοτικών ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ που βρίσκονται υπό άλλο καθεστώς λειτουργίας.

Για αυτό νομίζουμε ότι πρέπει να συντονιστούμε με τις προσπάθειες της Ένωσης Δημοτικών ΜΜΕ Ελλάδος, στην οποία συμμετέχουν τα 14 από τα 22 δημοτικά ΜΜΕ που λειτουργούν στη χώρα και η οποία στο πρόσφατο συνέδριο της ζήτησε «να δημιουργηθεί το νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στην δημιουργία νέων δημοτικών ραδιοφώνων σε όσους δήμους θα είχαν την διάθεση να τα αποκτήσουν».

Στην Ένωση συμμετέχουν:

Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 9.15 (Δήμος Τρίπολης),
Αθήνα 9.84 (Δήμος Αθηναίων),
Κανάλι 1 (Δήμος Πειραιά),
TV 100 και FM100 (Δήμος Θεσσαλονίκης),
Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 (Δήμος Ιωαννίνων)
Αιγαίο Ραδιοτηλεόραση (Δήμος Σύρου – Ερμούπολης),
Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 fm (Δήμος Πολυγύρου)
Επικοινωνία 94 fm (Δήμος Ηρακλείου Αττικής),
Δημοτική Ραδιοτηλεόραση Ορεστιάδας (Δήμος Ορεστιάδας),
Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας 87,9 fm (Δήμος Πρέβεζας),
Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης 89,9 fm (Δήμος Ξάνθης),
Sferikos 99,3 fm (Δήμος Αλεξανδρούπολης),
Δημοτικό Ραδιόφωνο Κατερίνης 95,3fm (Δήμος Κατερίνης),
Δημοτικός Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός Κω (Δήμος Κω)

Τηλέφωνο: 2710 242402
E-mail: info[παπάκι]dimotikamme.gr

Στόχευση της Δημοτικής Αρχής πρέπει να είναι η αξιοποίηση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 19 του Ν. 4483/2017 «Συμμετοχή περισσότερων δήμων σε δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού»
Με τον τρόπο αυτό, αν υπάρξει άδεια λειτουργίας δημοτικής επιχείρησης ειδικού σκοπού, η Λάρισα μπορεί να είναι το κέντρο ενός ραδιοφώνου με εμβέλεια σε ολόκληρο το νομό στο οποίο θα συμμετέχουν και οι υπόλοιποι Δήμοι του, όπως προβλέπεται από την υπάρχουσα νομοθεσία.

Τι προβλέπεται:

«1. Δήμοι επιτρέπεται να συμμετέχουν σε υφιστάμενες δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού άλλου όμορου Δήμου ή Δήμου εντός της ίδιας περιφέρειας, εάν οι ίδιοι δεν έχουν τέτοια επιχείρηση. Για τη συμμετοχή του Δήμου στις επιχειρήσεις αυτές απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και συνοδεύεται υποχρεωτικά από οικονομικοτεχνική μελέτη που περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρει ο Δήμος, βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με τις εισφορές των άλλων Δήμων, καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της επιχείρησης, όπως προκύπτει από το άθροισμα του κεφαλαίου της υφιστάμενης επιχείρησης και των συμμετοχών των άλλων Δήμων σε αυτό. Η συμμετοχή στην επιχείρηση, βάσει των ανωτέρω αποφάσεων, εγκρίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου στον οποίο ανήκει η υφιστάμενη επιχείρηση, με την οποία τροποποιούνται και τα στοιχεία της επιχείρησης. Οι αποφάσεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εγκρίνονται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η συμμετοχή νέου Δήμου στην εταιρεία ειδικού σκοπού, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν επάγεται μεταβολή της επωνυμίας, της έδρας, του σκοπού και της διάρκειας της υφιστάμενης επιχείρησης. Τα ανωτέρω μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της επιχείρησης.

3. Η υφιστάμενη εταιρεία ειδικού σκοπού, μετά την είσοδο νέου Δήμου, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να επιχορηγείται από όλους τους συμμετέχοντες Δήμους, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημερολογιακό έτος ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και καταβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου του έτους στο οποίο αφορά. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 25/1988.

4. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια της συμμετοχής των νεοεισερχόμενων Δήμων ορίζεται σε επτά (7) έτη από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, κάθε συμμετέχων Δήμος μπορεί να αποχωρήσει από την επιχείρηση, μεταβιβάζοντας το ποσοστό της συμμετοχής του στους λοιπούς συμμετέχοντες στην επιχείρηση Δήμους ή σε άλλον Δήμο, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Σε περίπτωση αποχώρησης Ο.Τ.Α. προ της συμπληρώσεως επτά (7) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 ή αποβολής του, λόγω μη πληρωμής των επιχορηγήσεων της παραγράφου 3, το μερίδιο συμμετοχής του θα προσαυξάνει τα μερίδια των υπόλοιπων Δήμων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

5. Το ανώτατο όργανο της επιχείρησης είναι η Γενική Συνέλευση, στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες Δήμοι, υπό την προϋπόθεση της εκ μέρους τους καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης, συμμετέχουν ανάλογα με το ποσοστό τους στο συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης, εκπροσωπούμενοι από αντιπρόσωπο που ορίζεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την επιχείρηση, πλην αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται και λειτουργεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της. Τα μέλη του επιλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ δημάρχων, αντιδημάρχων, δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, ή και τρίτων προσώπων που διαμένουν μόνιμα σε έναν από τους δήμους που συμμετέχουν, εφόσον τα τελευταία έχουν διοικητική ή εργασιακή εμπειρία σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές επιχειρήσεις. Για τη νόμιμη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν απαιτείται η εκπροσώπηση σε αυτό όλων των Δήμων που συμμετέχουν στην επιχείρηση. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει υποχρεωτικά εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρησης, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, καθώς και εκπρόσωπος της οικείας Ένωσης Συντακτών. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Δήμο με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής. Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ένα από τα μέλη του.

7. Η ευθύνη του Ο.Τ.Α., που συνιστά ή συμμετέχει σε επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού περιορίζεται στη συμμετοχή του στο κεφάλαιο της επιχείρησης.

8. Το προσωπικό της υφιστάμενης επιχείρησης διατηρείται. Η απασχόληση και άλλων προσώπων αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ισχύουσα νομοθεσία για όλες τις κατηγορίες απασχολουμένων.»

Μέχρι τότε:
Είναι ξεκάθαρο για εμάς ότι αποτελώντας το Δημοτικό Ραδιόφωνο, μια δραστηριότητα του Δήμου θα πρέπει να «ελέγχεται» από αυτόν. Έστω άτυπα – καθώς νομικά άτυπη είναι η λειτουργία του – θα πρέπει να υπάρξει μια διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με τα θέματα λειτουργίας και προγράμματος, σε συνεργασία με μια επιτροπή των εργαζομένων σε αυτό, των οποίων η άποψη θα έχει βαρύνουσα σημασία.
Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να εμφανίζεται υπεύθυνος του Δημοτικού Ραδιοφώνου , σύμβουλος του Δημάρχου.
Τον τρόπο λειτουργίας του συντονιστικού οργάνου μπορούμε να τον συζητήσουμε αναλυτικά σε επόμενο στάδιο. Εννοείται ότι λογικές παρεμβάσεων , λογοκρισίας και επιβολής δεν μπορούν και ούτε πρέπει να υπάρξουν, αρκεί να μην προσβάλλουν , θίγουν και δυσφημούν οποιονδήποτε.
Και αυτό πρέπει να διασφαλιστεί από όλους μας.

Υπάρχει αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού του, ο οποίος είναι πεπαλαιωμένος – το λιγότερο. Να υπάρξει πρόταση του τεχνικού του τμήματος και να εξεταστεί η δυνατότητα σταδιακής ανανέωσης των βασικών στοιχείων λειτουργίας του.

Να αξιοποιηθεί το αρχείο του Δημοτικού Ραδιοφώνου, ή ότι υπάρχει και έχει διασωθεί. Να ψηφιοποιηθεί και να γίνει κτήμα της πόλης. Στην προσπάθεια αυτή νομίζουμε ότι θα πρέπει να συνεισφέρει και η αντιδημαρχία πολιτισμού, καθώς ένα μέρος αυτών των εκπομπών αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής διαδρομής της πόλης από το 1989 μέχρι τις ημέρες μας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com