ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

Έργο προϋπολογισμού 562.000,00 €

Ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής προκηρύσσει ο Δήμος Ελασσόνας για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», προϋπολογισμού 562.000,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε για την προκήρυξη του διαγωνισμού: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μέσα σε 6 μόλις μήνες από την κατάθεση της μελέτης, η τεχνική υπηρεσία του δήμου ξεκινά τις διαδικασίες του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου. Η ανάπλαση του κεντρικού δρόμου του Λιβαδίου αποτελεί ένα μεγάλο έργο ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου μας. Εξασφαλίσαμε για τη χρηματοδότηση του έργου το ποσό των 337.200,00 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο και το υπόλοιπο ποσό από επενδυτικούς πόρους του δήμου».

«Το Λιβάδι αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο προορισμό για τους επισκέπτες της περιοχής, καθώς συνδυάζει την ιστορική-πολιτιστική κληρονομιά με την αγροκτηνοτροφική παράδοση και τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα. Ο κεντρικός δρόμος του Λιβαδίου μετατρέπεται σε οδό ήπιας κυκλοφορίας από το σημείο ονόματι «Πεντάστρατο» έως την είσοδο του δημοτικού κτιρίου όπου στεγάζεται ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Λιβαδίου» κατέληξε ο Δήμαρχος Ελασσόνας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλα τα έγγραφα της σύμβασης είτε μέσω του ειδικού δημόσια προσβάσιμου χώρου “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος 105708), είτε μέσα από την ιστοσελίδα του δήμου www.dimoselassonas.gr.

Για κάθε σχετική πληροφορία, μπορούν να ενημερωθούν από την αρμόδια υπάλληλο κ. Πουλτσίδη Μαρίνα στο τηλέφωνο 2493350225.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11-02-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17-02-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο «Ανάπλαση – ενοποίηση χώρων ενδιαφέροντος του ιστορικού οικισμού Λιβαδίου του Δήμου Ελασσόνας» περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Αποξήλωση της υφιστάμενης ασφαλτόστρωσης και των παλαιότερων στρώσεων τσιμέντου.

Γενικές εκσκαφές βάθους επιπλέον των καθαιρέσεων περίπου 20 cm.

Επίχωση με υλικά οδοστρωσίας, βάση 10 cm και υπόβαση 10 cm με την απαραίτητη συμπύκνωση αυτών.

Τοποθέτηση μεταλλικού δομικού πλεγματος

Επίστρωση με φυσικούς λίθους (Ευπαλίου Φωκίδας) ενδεικτικών διαστάσεων 30cmx20cm ή 30cmx30cm, ίσως και κάποιες μικρότερου μεγέθους, πάχους 15-20cm κολυμβητούς σε κονίαμα.

Επίσης, θα τοποθετηθεί αγωγός πολυαιθυλενίου Φ200 κατά μήκος του οδικού άξονα παρέμβασης, προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί η επιδιόρθωση μελλοντικών βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και θα κατασκευαστούν φρεάτια ελέγχου ανά 20m περίπου.

Έχουν σχεδιαστεί, επίσης να τοποθετηθούν, μοτίβα τα οποία προσομοιάζουν στο “αποκλειστικό”, τοπικό και χαρακτηριστικό, παραδοσιακό Λιβαδιώτικο χαλί με ρομβοειδή γεωμετρικά επαναλαμβανόμενα σχήματα και χαρακτηριστικά χρώματα. Η αποτύπωση αυτών των μοτίβων εντός της λιθόστρωσης, στην αρχή και στο τέλος της, θα δώσει ένα επιπλέον χαρακτήρα και θα αναδείξει την ταυτότητα και την παράδοση του οικισμού. Το μοτίβο αυτό θα κατασκευαστεί από εναλλαγή διαφορετικών ειδών και διαφορετικού χρώματος πέτρας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com