ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ανακοίνωση που υπογράφουν εκ μέρους  της  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Λάρισας, οι Δημήτρης Παπαδόπουλος και Παναγιώτης Ρεμπάπης, μέλη του ΔΣ της ΕΛΜΕ Λάρισας  

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας για την απόφαση ΟΛΜΕ – ΔΟΕ – ΑΔΕΔΥ για απεργία – αποχή από την “αξιολόγηση”, προτείνουμε  στο ΔΣ της ΕΛΜΕ  και τους  συναδέλφους  τα πρακτικά βήματα για την υλοποίηση αυτής της απόφασης.

  1. Καλούμε τον/την διευθυντή/ντρια, με την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, να δηλώσει ότι συμμετέχει στην απεργία-αποχή και, επομένως, δεν συμμετέχει σε καμία αξιολογική διαδικασία. 2. Καλούμε τους/τις συναδέλφους να δηλώσουν, με την έναρξη της διαδικασίας, ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή και επομένως, δεν συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ούτε και σε καμία αξιολογική διαδικασία (συγκρότηση ομάδων δράσης, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης», κλπ.). 3. Υπενθυμίζουμε ότι, με βάση το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων για να υπάρχει απαρτία στο όργανο, πρέπει οι παρόντες να είναι περισσότεροι από τους απόντες. Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή θεωρούνται απόντες. Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται από την Υ.Α. Αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002, ΦΕΚ 1340/16-10-2002 Άρθρο 37, π.13, «Ο σύλλογος των διδασκόντων βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα». Για παράδειγμα, σε έναν Σύλλογο Διδασκόντων με 10 μέλη, απαιτείται η συμμετοχή 6 μελών για να υπάρχει απαρτία. 4. Επομένως, με την έναρξη της συνεδρίασης, τίθεται θέμα απαρτίας του Συλλόγου Διδασκόντων: 

Α. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση λύεται, δεν συντάσσεται και δεν υπογράφεται κανένα πρακτικό στο Βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων (αυτονόητα στο Βιβλίο Πρακτικών καταγράφονται οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων όταν υπάρχει απαρτία) και ο/η διευθυντής/ντρια καταγράφουν στο Βιβλίο Πράξεων του/της διευθυντή/ντριας ότι «Στο ……. στις ……..(ημερομηνία) με βάση την Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 με τίτλο: «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», προγραμματίστηκε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Διαπιστώθηκε ωστόσο, ότι δεν υπήρχε απαρτία καθώς, λόγω συμμετοχής συναδέλφων στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ, οι παρόντες δεν ήταν περισσότεροι από τους απόντες όπως προβλέπεται από την Υ.Α. Αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002, ΦΕΚ 1340/16-10-2002 Άρθρο 37, π.13. Επομένως, λόγω έλλειψης απαρτίας, η συγκεκριμένη ειδική συνεδρίαση για την ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με το νέο σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων, όπως περιγράφεται στα άρθρα της ως άνω Υ.Α. δεν πραγματοποιήθηκε και συνακόλουθα δεν συγκροτήθηκαν ομάδες εκπαιδευτικών για τη διερεύνηση του έργου του σχολείου σε σχέση με τους 14 θεματικούς άξονες του άρθρου 3». 

Β. Εάν υπάρχει απαρτία, πρακτικό σύστασης ομάδων και έναρξης της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης  ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ από τους συμμετέχοντες στην απεργία-αποχή. Επιπλέον, κάθε συνάδελφος/ισσα, ακόμα και αυτοί που συμμετείχαν στην ως άνω διαδικασία, μπορεί στη συνέχεια να συμμετάσχει ατομικά στην απεργία-αποχή και να μην συμμετάσχει σε καμία από τις επόμενες αξιολογικές διαδικασίες (συγκρότηση ομάδων κλπ.). 

Γ. Πρακτικό για την απεργία – αποχή συντάσσεται από τη στιγμή που είναι ομόθυμη απόφαση του ΣΔ, αλλά και όταν οι συνάδελφοι που απέχουν το κρίνουν.

Δ. Σημειώνουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας. Άλλωστε η απεργία – αποχή χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα από την ΑΔΕΔΥ σε όλο το Δημόσιο με μεγάλη επιτυχία και καθολική συμμετοχή των εργαζομένων. Επομένως η απεργία-αποχή στο Δημόσιο είναι κατοχυρωμένη μορφή αντίδρασης από αντιδημοκρατικές και αυταρχικές πολιτικές των κυβερνήσεων. ΔΕΝ ενέχει κινδύνους διοικητικών ή άλλων κυρώσεων, ούτε και μειώσεις μισθών γιατί δεν είναι στάση εργασίας. Παραμένουμε στο σχολείο όποτε συγκληθεί ο ΣΔ και παρακολουθούμε παρεμβαίνοντας τις εξελίξεις. Παρέχουμε υπεύθυνα όλο το εκπαιδευτικό μας έργο στο πλαίσιο των διδακτικών καθηκόντων, κι όποιων άλλων αναθέσεων έχουμε αναλάβει από την αρχή της σχολικής χρονιάς που δεν υπερβαίνουν το εργασιακό μας ωράριο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com