113 ΑΤΟΜΑ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Στην πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που αφορούν στην προστασία από τις επιπτώσεις του COVID-19 στις Διευθύνσεις Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Αμαξοστασίου, Πρασίνου και Τεχνικών Υπηρεσιών (Η/Μ) θα προχωρήσει ο δήμος Λαρισαίων μετά από απόφαση τη Οικονομικής Επιτροπής που συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα.

Με ομόφωνη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τα παρακάτω:

Α) Την πρόσληψη εξήντα επτά (67) ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, διάρκειας οκτώ μηνών, ως εξής:

 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΜΕ ΠΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) -8 ΑΤΟΜΑ
 • ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ – 30 ΑΤΟΜΑ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ JCB) -4 ATOMA
 • YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -25 ΑΤΟΜΑ

Β) Την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων διάρκειας οκτώ μηνών στη Διεύθυνση Αμαξοστασίου, Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και μέσων καθαριότητας και λοιπού εξοπλισμού, ως εξής:

 • ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – 2 ΑΤΟΜΑ
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ- 1 ΑΤΟΜΟ
 • ΔΕ ΤΟΡΝΑΔΟΡΩΝ – 1 ΑΤΟΜΟ
 • ΔΕ ΛΙΠΑΝΤΩΝ – 1 ΑΤΟΜΟ
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) – 4 ΑΤΟΜΑ
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ – 1 ΑΤΟΜΟ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ) – 1 ΑΤΟΜΟ

Γ) Την πρόσληψη συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων στη Διεύθυνση Πρασίνου, και για χρονική διάρκεια ως κατωτέρω:

 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – 2 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – 1 ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-4 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – 5 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-7 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-10 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ

και τέλος

Δ) Την πρόσληψη έξι (6) ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων διάρκειας οκτώ μηνών στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και συντηρήσεων του Δήμου Λαρισαίων, ως εξής:

 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) – 1 ΑΤΟΜΟ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) – 1 ΑΤΟΜΟ
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – 1 ΑΤΟΜΟ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – 2 ΑΤΟΜΑ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ – ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ- ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ- 1 ΑΤΟΜΟ

Η διάρκεια της αιτούμενης πρόσληψης δεν δύναται να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ