11 ΑΤΟΜΑ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων, εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Τυρνάβου που οφείλονται στο σεισμό της 03ης/03/2021, αποτέλεσμα του οποίου ήταν η κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι θέσεις, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007), (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3. Υπεύθυνη δήλωση
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Λόγω του κατεπείγοντος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email skriba@tirnavosτην αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης καθώς και τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών, δηλαδή από την Πέμπτη 11/03/2021 έως και την Παρασκευή 12/03/2021 και ώρα 14:00. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου, αυτό θα γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Για να δείτε τη σχετική διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com

1 Trackback / Pingback

  1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΜΕ E-MAIL ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 11 ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - Paidis.com

Comments are closed.