ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση βάσει της οποίας εγκρίνεται η χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών για τις οποίες, λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρι­κάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχει εκδοθεί Πρωτό­κολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν χαρακτηρισθεί ως προσωρινά ακα­τάλληλες για χρήση με Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας, για την κάλυψη των προσωρινών στεγαστικών αναγκών τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση (31 Μαρτίου) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσας απόφα­σης για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης συνοδευόμενης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ της παρούσας «ΤΡΟΠΟΣ ΧΟ­ΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ» στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) η οποία εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «Αρμόδια Υπηρεσία».

Στις περιπτώσεις που δεν έχει παραληφθεί, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το Πρωτόκολλο Αυτο­ψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή δεν έχει εκδοθεί, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη Έκθεση Αυτοψίας χαρακτηρισμού της κατοικίας ως προσωρινά ακατάλληλης για χρήση, τότε ο ενδιαφερόμενος έχει προθεσμία έξι (6) μηνών, από την αποδεδειγμένη λήψη των προαναφερομένων, για την υποβολή αίτησης, συνο­δευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

 1. Την επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης δικαιού­νται οι οικογένειες που διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία η οποία αποτελούσε την κύρια κατοικία τους και οι οποίες θα ενοικιάσουν ή θα φιλοξενηθούν, για την προσωρινή διαμονή τους, εφόσον δεν διαθέτουν κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 25 χλμ. από την πληγείσα κατοικία (σύμφωνα με το διαδραστικό εργαλείο χιλιομετρικών αποστάσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών), που να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες.

Ως μέλη οικογενειών θεωρούνται οι συνοικούντες σύζυγοι και συγγενείς μέχρι β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με το δικαιούχο. Το απαιτούμενο εμβαδόν για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών εκτιμάται σε 20 τ.μ. ανά άτομο.

 1. Η επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης που θα χορη­γείται στους δικαιούχους ορίζεται στο ποσό των € 300,00 το μήνα για μεμονωμένα άτομα, € 350,00 το μήνα για οι­κογένειες δύο (2) ατόμων, € 400,00 για οικογένειες τριών (3) ατόμων, € 450,00 για οικογένειες τεσσάρων (4) ατό­μων και € 500,00 για οικογένειες περισσοτέρων ατόμων.

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση ενοικίου, σε καμία περί­πτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αναγράφε­ται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που αφορά στη μίσθωση της νέας κατοικίας.

 1. Εάν η σεισμόπληκτη κατοικία ήταν ενοικιαζόμενη, απαιτείται η προσκόμιση της Απόδειξης Υποβολής Δή­λωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που αφορά στη μίσθωση της πληγείσας κατοι­κίας από τον αιτούντα. Το εν λόγω μισθωτήριο πρέπει να ήταν σε ισχύ την ημέρα του σεισμού.
 2. Για κάθε μέλος της οικογένειας που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ο αριθμός των μελών της οικογένειας, για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης, θα προ­σαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης από Κέντρο Πιστο­ποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία να προκύ­πτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
 3. Για τις αιτήσεις επιδότησης που θα υποβληθούν πριν την έναρξη υποβολής στο ηλεκτρονικό σύστημα taxisnetτων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, οι αιτούντες επιδότησης συγκατοίκησης θα προσκομίζουν τις αρχικές δηλώσεις Ε1 του φορολογι­κού έτους 2019 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2019 έως και 31.12.2019), Ε2 του φορολογικού έτους 2019 και το τελευταίο υποβληθέν έντυπο Ε9 των φιλοξενούντων, από τα οποία να προκύπτει η ιδιοκτησία ή η μίσθωση της κατοικίας τους και το εμβαδόν της. Τα έντυπα αυτά θα υποβάλλονται, με αίτηση του δικαιού­χου, κάθε χρόνο, για το χρονικό διάστημα χορήγησης της επιδότησης.
 4. Για τις αιτήσεις επιδότησης που θα υποβληθούν μετά την έναρξη υποβολής στο ηλεκτρονικό σύστημα taxisnetτων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, απαιτείται η προσκόμιση των αρχικών δηλώ­σεων Ε1 του φορολογικού έτους 2020 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2020 έως και 31.12.2020), Ε2 του φορολογικού έτους 2020 και το τελευταίο υπο- βληθέν έντυπο Ε9 των φιλοξενούντων, από τα οποία να προκύπτει η ιδιοκτησία ή η μίσθωση της κατοικίας τους και το εμβαδόν της. Τα έντυπα αυτά θα υποβάλλονται, με αίτηση του δικαιούχου, κάθε χρόνο, για το χρονικό διάστημα χορήγησης της επιδότησης.
 5. Για την διαπίστωση της χρήσης του σεισμοπλήκτου κτηρίου ως κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος, θα προσκομίζονται, επιπλέον των άλλων δικαιολογητι- κών, εκκαθαριστικοί λογαριασμοί ηλεκτροδότησης του σεισμοπλήκτου ακινήτου (φωτοτυπία και των δύο όψεων των λογαριασμών) ή Βεβαίωση Κατανάλωσης Ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος που να περιλαμ­βάνει το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως 3η Μαρτίου 2021.
 6. Δεν χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης εάν το σεισμόπληκτο κτίριο δεν κατοικούνταν πριν το σεισμό, όταν αυτό προκύπτει από την κατανάλωση ρεύ­ματος από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως 3η Μαρτίου 2021. Δεν χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης εφό­σον το σεισμόπληκτο κτίριο, όπως διαπιστώνεται από την κατανάλωση ρεύματος, κατοικείται μετά την έναρξη της ημερομηνίας επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.
 7. Δεν χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης σε αιτούντα που από τα φορολογικά του στοιχεία προ­κύπτει ότι διέμενε στην πληγείσα κατοικία ως φιλοξε­νούμενος.
 8. Δεν χορηγείται επιδότηση συγκατοίκησης σε σει­σμόπληκτους στις περιπτώσεις που θα φιλοξενηθούν:
 • σε κατοικία στην οποία ο ίδιος ή μέλος της οικογέ­νειας του έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα
 • σε κατοικία που φιλοξενείται ήδη δικαιούχος επιδό­τησης συγκατοίκησης
 • σε κατοικία που δεν καλύπτει συνολικά τις στεγαστι­κές ανάγκες της οικογένειάς τους και της οικογένειας που τους φιλοξενεί. Στην περίπτωση αυτή το εμβαδόν της κατοικίας που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες των ατόμων που συνολικά διαμένουν εκτιμάται σε 15 τ.μ. ανά άτομο
 • σε κατοικία που ενοικιάζεται από δικαιούχο επιδό­τησης ενοικίου
 • σε κενή κατοικία
 1. Η επιδότηση χορηγείται ανά τρίμηνο. Η επιδότηση του πρώτου τριμήνου θα χορηγηθεί αμέσως μετά την έκδοση Απόφασης Δικαιούχου Επιδότησης. Η εν λόγω απόφαση καθώς και οι αποφάσεις χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης των επόμενων τριμήνων εγκρί- νονται από τον/την Προϊστάμενο/η της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.
 2. Ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης ορίζεται ή η ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας ή η ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθω­σης Ακίνητης Περιουσίας και αφορά στη μίσθωση της νέας κατοικίας.
 3. Η αίτηση για χορήγηση επιδότησης του δευτέρου και των επομένων τριμήνων θα υποβάλλεται μετά το τέλος του τριμήνου.
 4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής (ιδιο­κτησιακού καθεστώτος σεισμόπληκτου, αλλαγή μελών οικογένειας κ.λπ.) ο δικαιούχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία εντός είκοσι (20) ερ­γάσιμων ημερών.
 5. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών ακινήτων, οι οποί­οι διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία και αδυνα­τούν να προσκομίσουν δικαιολογητικά των υπολοίπων συνιδιοκτητών από τα οποία να προκύπτει ότι εκείνοι δεν διέμεναν μόνιμα σ’ αυτή και δεν προτίθενται να διεκδικήσουν επιδότηση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι οι μόνοι ένοικοι της πλη- γείσας κατοικίας και ότι αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των συνιδιοκτητών της.
 6. Για τις αιτήσεις επιδότησης που θα υποβληθούν πριν την έναρξη υποβολής στο ηλεκτρονικό σύστημα taxisnetτων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορο­λογικού έτους 2020, θα προσκομίζονται οι αρχικές δηλώ­σεις Ε1 του φορολογικού έτους 2019 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2019 έως και 31.12.2019), Ε2 του φορολογικού έτους 2019, καθώς και το τελευταίο υπο- βληθέν έντυπο Ε9, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα δηλώνεται ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις είναι οι αρ­χικές και δεν υπάρχει μεταβολή, τόσο από τον αιτούντα όσο και από όλα τα άτομα που κατοικούσαν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον αριθμό των ατόμων για τα οποία χορηγείται επιδότηση. Τα εν λόγω έντυπα, συνοδευόμενα από την προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση, θα υπο­βάλλονται με αίτηση του δικαιούχου, κάθε χρόνο, για το χρονικό διάστημα χορήγησης της επιδότησης.
 7. Για τις αιτήσεις επιδότησης που θα υποβληθούν μετά την έναρξη υποβολής στο ηλεκτρονικό σύστημα taxisnetτων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορο­λογικού έτους 2020, θα προσκομίζονται οι αρχικές δηλώ­σεις Ε1 του φορολογικού έτους 2020 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2020 έως και 31.12.2020), Ε2 του φορολογικού έτους 2020 και το τελευταίο υποβληθέν έντυπο Ε9, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα δηλώνεται ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις είναι οι αρχικές και δεν υπάρχει μεταβολή, τόσο από τον αιτούντα όσο και από όλα τα άτομα που κατοικούσαν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον αριθμό των ατόμων για τα οποία χορηγείται επιδότηση. Τα εν λόγω έντυπα, συνοδευό­μενα από την προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση, θα υποβάλλονται με αίτηση του δικαιούχου, κάθε χρόνο, για το χρονικό διάστημα χορήγησης της επιδότησης.
 8. Η επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για μεν τους ιδιοκτήτες, που διέμεναν στις κατοικίες που υπέ­στησαν βλάβες, χορηγείται μέχρι την επισκευή ή ανα- κατασκευή της κατοικίας τους και με ανώτατο χρονικό διάστημα δύο (2) χρόνια, για δε τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβες, για έξι (6) μήνες.
 9. Στις περιπτώσεις που στην πληγείσα κατοικία δι­έμεναν μόνιμα ένοικοι χωρίς ποσοστά συνιδιοκτησίας σε αυτή άλλα κάνοντας χρήση της κατοικίας με δωρεάν παραχώρηση, σε αυτούς χορηγείται ή επιδότηση ενοι­κίου ή συγκατοίκησης για έως και δύο (2) χρόνια. Για την απόδειξη των προαναφερομένων απαιτείται η προσκό­μιση του αρχικού Ε2 του φορολογικού έτους 2019 του ιδιοκτήτη (εάν η υποβολή της αίτησης επιδότησης είναι πριν την έναρξη υποβολής στο ηλεκτρονικό σύστημα taxisnetτων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φο­ρολογικού έτους 2020) ή Ε2 του του φορολογικού έτους 2020 του ιδιοκτήτη (εάν η υποβολή της αίτησης επιδό­τησης είναι μετά την έναρξη υποβολής στο ηλεκτρονικό σύστημα taxisnetτων δηλώσεων φορολογίας εισοδή­ματος φορολογικού έτους 2020), καθώς και υπεύθυνη δήλωσή του (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) ότι ήταν η κύρια κατοικία του αιτούντα μέχρι την ημέρα του σεισμού.
 10. Αν στο χρονικό διάστημα των δύο (2) χρόνων έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου, τότε μετά τη λήψη της τελευταίας δόσης της Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή της μόνι­μης κατοικίας του δικαιούχου (εφόσον είναι ιδιοκτήτης), ανακατασκευή, αγορά υπό ανέγερση κτιρίου ή αποπερά­τωση υφιστάμενου κτιρίου ή μετά την εφάπαξ λήψη της Σ.Σ. για αγορά έτοιμου κτιρίου, παύει η καταβολή της εν λόγω επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.
 11. Αν ο δικαιούχος επιδότησης ενοικίου/συγκατοί­κησης έχει την πλήρη ή ψιλή κυριότητα του πληγέντος ακινήτου και δεν έχει υποβάλλει, έως την καταληκτική ημερομηνία αίτηση με πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής ή ανακατασκευής του πληγέντος κτιρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/ Α325/11.03.2021 (Β’ 964) κοινή υπουργική απόφαση, προκειμένου να του χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή, η εν λόγω επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης διακόπτε­ται αυτοδίκαια. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που ο ένοικος διέμενε στην πληγείσα κατοικία με δωρεάν παραχώρηση.
 12. Εάν η υπηρεσία το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ζητήσει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της αίτησης χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.

Για να δείτε ολόκληρη την ΚΥΑ πατήστε ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com