ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΑΤΖΑΝΟΥΛΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε έκτακτα σε δια περιφοράς συνεδρίαση την 16η Aπριλίου 2021, ύστερα από την αναγγελία του θανάτου του Αλέξανδρου Μπατζανούλη, πρώην Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:

  1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Τη με αρ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
  1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
  2. Να δημοσιευθεί το παρόν.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.