ΑΓΟΝΟΣ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Η ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Με ομόφωνη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Τυρνάβου στην τελευταία της συνεδρίαση από την οποία απουσίαζε ο σύμβουλος της Δράσης ΠΟλιτών Ευ. Ντέλας ενέκρινε τα από 07-04-2021 και 09-04-2021 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων για την προµήθεια υγρών καυσίµων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2021 για τις ανάγκες του ∆ήµου Τυρνάβου και των επιχειρήσεων, ιδρυµάτων και νοµικών του προσώπων, βάσει των οποίων κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισµός και µαταιώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία.

Παράλληλα εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την προμήθεια καυσίμων, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων του διαγωνισµού και µετά τη σύµφωνη γνώµη της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., καθώς η διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισµού απαιτεί νέες χρονοβόρες διαδικασίες που θέτουν σε κίνδυνο την έγκαιρη προµήθεια των ζητούµενων ειδών:

Τµήµα 1: Πετρέλαιο Θέρµανσης ∆ήµου Τυρνάβου

Τµήµα 2: Πετρέλαιο Θέρµανσης Α/θµια Σχολική Επιτροπή Τυρνάβου

Τµήµα 3: Πετρέλαιο Θέρµανσης Β/θµια Σχολική Επιτροπή Τυρνάβου

Τµήµα 4: Πετρέλαιο Θέρµανσης Κοινωφελούς Επιχείρησης

Τµήµα 5: Πετρέλαιο Θέρµανσης ∆ελήχειου Ιδρύµατος

Τµήµα 6: DIESEL Κίνησης ∆ήµου Τυρνάβου

Τµήµα 7: Αµόλυβδη Βενζίνη ∆ήµου Τυρνάβου

Τµήµα 8: Αµόλυβδη Βενζίνη Κοινωφελούς Επιχείρησης

Με την απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης την ανάδειξη της εταιρείας «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» ως προσωρινού αναδόχου για το

Τµήµα 9: Ελαιολιπαντικά, η οποία κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com