ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 2.3 ΕΚ. € ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Δείτε που προβλέπεται να γίνουν οι παρεμβάσεις σύμφωνα με τις μελέτες

Στην υποβολή πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο «Ανάπτυξη της Υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» θα προχωρήσει ο δήμος Τυρνάβου με τίτλο Πράξης «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» για τα παρακάτω υποέργα προϋπολογισμού 2,27 εκ. €:

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

Ο Δήμος Τυρνάβου πρόκειται να προβεί στην κατασκευή του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε.ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ” σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Το έργο περιλαμβάνει την βελτίωση της υποδομής 2 υφιστάμενων αγροτικών οδών συνολικού μήκους 6.030m Π/Υ: 650.000,00€.

Ο πρώτος μήκους 3.780m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Αμπελώνα και ο δεύτερος μήκους 2.250m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Βρυοτόπου.

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

Το έργο περιλαμβάνει την βελτίωση της υποδομής 10 υφιστάμενων αγροτικών οδών συνολικού μήκους 13.940m. 1.620.000,00€

Ο πρώτος μήκους 1.840m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Δ.Δ. Αργυροπουλίου (θέση Παλιάμπελα), ο δεύτερος και ο τρίτος βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Δ.Δ. Δαμασίου, μήκους 2.000m (θέση Πρίνος) και 1.150m (θέση Μαγούλα) αντίστοιχα, ο τέταρτος μήκους 1.700m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Πλατανουλίων-Δ.Δ. Δένδρων, ο πέμπτος μήκους 1.140m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Αγίας Σοφίας-Δ.Δ. Δένδρων, ο έκτος μήκους 2.640m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Δένδρων-Δ.Δ. Δένδρων, ο έβδομος μήκους 690m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Περαχώρας Δ.Δ. Τυρνάβου, ο όγδοος μήκους 1.360m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Βρύση Δ.Δ. Τυρνάβου και ο ένατος μήκους 1.420m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Δ.Δ. Τυρνάβου (θέση Μπαλαμπάνη-Αμπελότοπος).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

• Θα γίνουν εκσκαφές και εξυγίανση του εδάφους όπου είναι απαραίτητο.
• Θα γίνει η απαραίτητη ισοπέδωση σε βάθος έως 0,10m.
• Θα κατασκευασθούν επιχώσεις με κατάλληλα υλικά (Ε4, 3Α κλπ.) όπου απαιτείται.
• Θα γίνει ασφαλτόστρωση των αγροτικών οδών σε συνολικό μήκος 15.250m και σε πλάτος από 3,5 έως 8m.
• Θα γίνει η απαιτούμενη διαγράμμιση σε συνολικό μήκος 15.250m και κάθετη σήμανση των οδών.
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων και Δημοτικών έργων (Ν.4412/16, Π.Δ 171/87, κλπ.).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com