ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Η Ο.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Δείτε όλα τα θέματα της σημερινής δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Τυρνάβου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 25 Μαΐου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και την αριθ. πρωτ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου και των νομικών του προσώπων με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση έπειτα από άγονο διαγωνισμό.

Συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση έπειτα από άγονο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του ν. 4412/2016.

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υποστήριξη υπόθεσης πρώην Αντιδημάρχου Τυρνάβου στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

Αποδοχή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο Τυρνάβου (αριθ. πρωτ. 34052/05-05-2021 απόφ. ΥΠ.ΕΣ).

Αποδοχή επιχορήγησης ΚΑΠ έτους 2021 (1η – 3η μηνιαία κατανομή) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (αριθ. πρωτ. 29852/16-04-2021 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).

Αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο Τυρνάβου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης. – Κατανομή της επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 32891/27-04-2021 απόφαση ΥΠΕΣ).

Αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο Τυρνάβου για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας, όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ, με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές (αριθ. πρωτ. 33009/28-04-2021 απόφαση ΥΠΕΣ).

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών άρδευσης και συντήρησης χώρων πρασίνου για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου. – Κήρυξη έκπτωτου αναδόχου και ματαίωση διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com