ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο δήμος Τυρνάβου αναμένεται να προχωρήσει σε ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενίσχυση Ενεργειακής Απόδοσης 2ου Γυμνασίου Τυρνάβου»  με εκτιμώμενης αξίας 530.645,16 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), μετά την ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης που εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προβλέπονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» (απόφαση ένταξης απόφαση ένταξης ΑΔΑ «: Ω12Δ7ΛΡ-Μ50/A.Π. 2832/03.09.2020) από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κωδικός ΟΠΣ 5055402, ΚΑΕ:2020ΕΠ00610024, με συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α.

Αντικείμενο του έργου είναι η “εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του 2ου Γυμνασίου Τυρνάβου”,
• Τοποθέτηση θερμομόνωσης κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη του σχολικού κτιρίου με επίστρωση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης συνολικού πάχους 10 cm.
• Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα του σχολικού κτιρίου με επίστρωση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης συνολικού πάχους 10 cm.
• Τοποθέτηση συστήματος θερμομόνωσης περιμετρικά του σχολικού κτιρίου με πλάκες πετροβάμβακα και εξηλασμένης πολυστερίνης συνολικού πάχους 8 cm.
• Αντικατάσταση των κουφωμάτων του σχολικού κτιρίου με νέα θερμοδιακοπτόμενα μεταλλικά με διπλό υαλοπίνακα με συνολικό συντελεστή θερμοπερατότητας Uw < 2 W/m2k.
• Εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης με λέβητα φυσικού αερίου τεχνολογίας συμπύκνωσης καυσαερίων στο σχολικό κτίριο.
• Εγκατάσταση νέου συστήματος κλιματισμού στο γυμναστήριο με αντλία θερμότητας τύπου αέρος – νερού.
• Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων του σχολικού κτιρίου από φωτιστικά τύπου LED.
• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.
• Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com