ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ 3 ΑΤΟΜΑ Η Κ.Ε.ΔΗ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ

Με ομόφωνη απόφαση το δ.σ. της επιχείρησης ενέκρινε τη διενέργεια της σχετικής προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ

Το δ.σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.) στη χθεσινή του συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Α. Την έγκριση διενέργειας προκήρυξης για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του «Πολυδύναμου
Αθλητικού Κέντρου» για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

• 2 θέσεις ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

• 1 θέση ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Με σύμβαση ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία πρόσληψης έως 15/09/2021 όπου και θα τελειώσει η καλοκαιρινή περίοδος.

Β. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2021 των εξόδων της Κ.Ε.ΔΗ.Τ – ΚΑ 6041.04 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου – Λειτουργία Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου”, ποσό 8.303,04€ – Κ.Α 6054.04 με τίτλο “ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού -Λειτουργία Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου”, ποσό 2.594,96€

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποσταλεί αίτημα στον ΑΣΕΠ και να γίνει η προκήρυξη των θέσεων.

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δ.σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Τ. σε προηγούμενη συνεδρίαση του είχε επίσης αποφασίσει ομόφωνα να εγκρίνει το αίτηµα πρόσληψης 10 πτυχιούχων φυσικής αγωγής για χρονικό διάστηµα απασχόλησης οχτώ µηνών για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» 2021-2022,

Β. Το σύνολο 100% της δαπάνης του προσωπικού θα καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιµο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούµενοι κάτοικοι και δηµότες µε τη
µορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή µέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόµενου Κ.Α.Ε..

Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τον Κ.Α. 6041.03 και τον K.A.6054.03 του προϋπολογισµού έτους 2021 του σκέλους των εξόδων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com