ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

Ανακοίνωση της Τοπικής Επιτροπής ΔΑΚΕ καθηγητών νομού Λάρισας

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Το τριμελές ΠΥΣΔΕ Ν. Λάρισας  συνέταξε τους πίνακες κενών οργανικών θέσεων/υπεραριθμιών (Γενικής Παιδείας, Πειραματικών σχολείων και Ειδικής Αγωγής του ν. Λάρισας), αφού κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων διαπιστώθηκε υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες των κλάδων/ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στους τρεις συνημμένους πίνακες .

Κατόπιν τούτου, το Συμβούλιο θα προχωρήσει στη ρύθμιση της υπεραριθμίας , σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΔ 50/1996, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97 « τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια, μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται ….συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα ».

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

«3.α) Θα κληθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

β)Στη συνέχεια,  το ΠΥΣΔΕ, σε συνεδρίασή του θα χαρακτηρίσει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, ανά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.

ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται  υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης, υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν τον μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.».

Ως εκ τούτου, θα κληθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί των κλάδων/ειδικοτήτων στα σχολεία όπου διαπιστώνεται υπεραριθμία, να δηλώσουν εγγράφως στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, υποβάλλοντας υποχρεωτικά είτε θετική είτε αρνητική υπεύθυνη δήλωση. Στη συνέχεια, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα καταρτίσουν:

α) πίνακα με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιθυμούν να χαρακτηρισθούν ως υπεράριθμοι και

β) πίνακα με τον τον/τους τελευταίο/ους οργανικά τοποθετηθέντες στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικούς, στην περίπτωση που κανείς εκπαιδευτικός του κλάδου/ειδικότητας όπου διαπιστώνεται η υπεραριθμία, δεν επιθυμεί να κριθεί ως υπεράριθμος. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών θα γίνει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις ως εξής : «6β. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ` απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιος περιοχής μετάθεσης».

γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγουμένων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ., συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

α) Ο εκπαιδευτικός χωρίς μαθήματα Α΄ ανάθεσης (τουλάχιστον 12 ώρες), δεν καλύπτει οργανικό κενό και κρίνεται υπεράριθμος .

β) Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετούνται σε σχολείο όμορης ομάδας αν υπάρχει κενό σε σχολεία της ίδιας ομάδας με το σχολείο όπου υπηρετούν. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ίδια ομάδα ή εάν οι όποιες θέσεις υπήρχαν έχουν καταληφθεί από άλλους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς με περισσότερες μονάδες μετάθεσης, οι εναπομείναντες υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις όμορης/ρων ομάδας/δων σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της ίδιας ομάδας σχολείων.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, μπορούν να τοποθετηθούν ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων, συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση- βελτίωση – οριστική τοποθέτηση (σε περίπτωση που δεν έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης) .

δ) Η ρύθμιση της υπεραριθμίας των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04 θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18, άρθρου 36 του Ν.4186/2013. Συγκεκριμένα:

«…Στο άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: «13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.»… ».

ε) Ο χαρακτηρισμός ενός εκπαιδευτικού ως οργανικά υπεράριθμου σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε απώλεια της οργανικής του θέσης. Δεν υπάρχει αναγκαστική άρση υπεραριθμίας. Μόνο εάν ο εκπαιδευτικός επιθυμεί, κάνει δήλωση προτίμησης σε σχολικές μονάδες στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά και εάν σύμφωνα με τα μόρια μετάθεσής του τοποθετηθεί, τότε αλλάζει οργανική τοποθέτηση, εάν πάλι κάνει δήλωση και δεν τοποθετηθεί, παραμένει στην οργανική του θέση. Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις, παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους ή αποσπώνται κατά την έναρξη του σχολικού έτους.

ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

στ) Από την ανωτέρω διαδικασία της υπεραριθμίας εξαιρούνται όσοι ανήκουν σε « ειδική κατηγορία μετάθεσης» για λόγους υγείας (σύμφωνα με την παρ. 1 (περ.α,γ ) του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996, την παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003, το άρθρο 17 του Ν. 3402/2005 και το άρθρο 6 του Ν. 3454/2006 ), καθώς και οι πολύτεκνοι ( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4653/2020 ( ΦΕΚ 12 Α΄), με τις οποίες καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4653/2020). Με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς εξομοιώνονται οι εκπαιδευτικοί που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου , με ποσοστό αναπηρίας 67% και κατά συνέπεια , έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο νόμος επιφυλάσσει στους πολύτεκνους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016. Ωστόσο, εάν επιθυμούν οι ίδιοι, οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση να κριθούν ως υπεράριθμοι, αλλά στην περίπτωση αυτή κρίνονται και συγκρίνονται μαζί με όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν κριθεί υπεράριθμοι, βάσει των συνολικών μονάδων μετάθεσης που συγκεντρώνουν και δεν μπορούν να επικαλεσθούν την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία ώστε να προηγηθούν των υπολοίπων υπεραρίθμων κατά την άρση της υπεραριθμίας και την τοποθέτησή τους σε οργανική θέση (σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ. 84582/Δ2/20-06-2013 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ).

ζ) Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι , διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους σε νέα οργανική θέση και επομένως δεν απαιτείται εκ νέου υπηρέτηση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 14 του Π.Δ.50/1996. Ως εκ τούτου, υπεράριθμος εκπαιδευτικός που τοποθετείται με τη διαδικασία άρσης υπεραριθμίας σε οργανικό κενό σχολικής μονάδας, μπορεί, εάν επιθυμεί, αμέσως μετά, εφόσον έχει υποβάλει αίτηση για βελτίωση θέσης, να διεκδικήσει νέα τοποθέτηση με βελτίωση θέσης, συνεξεταζόμενος με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτησης λόγω μετάθεσης.

Σας επισυνάπτουμε :

Για να δείτε τους ακριβείς πίνακες οργανικών κενών-υπεραρίθμων (Γενικής Παιδείας πατήστε ΕΔΩ  και Ειδικής Αγωγής ΕΔΩ

Για να δείτε την ομαδοποίηση σχ. Μονάδων ν. Λάρισας (ομάδες –όμορα) πατήστε ΕΔΩ

Συνεπείς στη δέσμευσή  μας για συνεχή ενημέρωση  των συναδέλφων , από τη ΔΑΚΕ Καθηγητών Ν. Λάρισας , αρμόδιοι για θέματα ΠΥΣΔΕ, στους οποίους μπορούν να απευθύνονται ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι της ΕΛΜΕ μας, ορίζονται οι:

  1. Γκαραγκούνη Αργυρώ (τηλ.: 6947601379)
  2. Κατσιώτης Βαγγέλης (τηλ.: 6978339664)
  3. Μαλάκος Σταμάτης (τηλ.: 6944454583)

Η ΔΑΚΕ καθηγητών ν. Λάρισας συγχαίρει το νέο Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ ν. Λάρισας Ζέρβα Νίκο και του εύχεται μια δημιουργική θητεία. Η διδακτική του εμπειρία, το ήθος και η εργατικότητά του εγγυώνται την επιτυχία στο δύσκολο και απαιτητικό έργο του.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com