ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου, του έργου «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», με προϋπολογισμό 1.095.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 883.064,52€ (χωρίς Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ.2.(α) του Ν.4412/16.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με Αριθμό Διαγωνισμού 181213. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Στη δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Πρασίνου και Οδοποιίας, με βάση το ισχύον ανώτατο όριο προϋπολογισμού και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ.2,3 και 4 του αρ.19 και των παρ.1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για τηην ένωση (π.χ.κοινοπραξία).

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από τον εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά επί ποινή απόρριψης της προσφοράς προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανόμενης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

α) ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

β) ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την 05/07/2021 καταληκτική ημερομηνία, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ο προσφέρων δεσμεύεται για την προσφορά του για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09/07/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Το έργο χρηματοδοτείται σύμφωνα με τους Κ.Α.30.7332.11 από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και Κ.Α.30.7332.12 από πόρους του Δήμου Τυρνάβου-ΚΑΠ.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή ανέρχεται στο ποσό των 17.661,29€ και θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο «Δήμο Τυρνάβου». Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετά το χρόνο ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε δέκα (10) μήνες.

Τα στοιχεία της σύμβασης: Διακήρυξη Δημοπρασίας, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.tirnavos.gr).

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/16 και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» www.diavgeia.gov.gr.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, έμμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσιο προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com