Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 5ης ΥΠΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

Μετά από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η 5η Υ.ΠΕ. δε προβαίνει σε ανανέωση των ατομικών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για την καθαριότητα και τη φύλαξη, ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φ. Σερέτης τονίζει τα εξής:

H 5η Υ.Πε., με τη με αριθμό 77/2019 διακήρυξή της, προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας και των κέντρων υγείας της 5ης Υ.Πε. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε η σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία στις 02.03.2021. Στη συνέχεια, η διοίκηση της 5ης Υ.Πε. αποφάσισε την παράταση των ατομικών συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων στην καθαριότητα των Κ.Υ. της 5ης Υ.Πε. μέχρι τις 30.06.2021 και την έναρξης ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης με την ανάδοχο εταιρία την 1η Ιουλίου 2021.

Όσον αφορά στη φύλαξη, η υπηρεσία με τη με αριθμό 75/2019 διακήρυξή της προκήρυξε σχετικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάμβανε τις υπηρεσίες φύλαξης των Κέντρων Υγείας και υπογράφηκε η με αριθμό 103/2020 σύμβαση, η δωδεκάμηνη ισχύς της οποίας ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2021. Και πάλι η διοίκηση αποφάσισε την παράταση των ατομικών συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων στη φύλαξη των δομών της μέχρι τις 30.06.2021 τελεσίδικα, παράλληλα με την ισχύ της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η 5η Υ.Πε. με τη σύμβαση που υπέγραψε με τον ανάδοχο για την καθαριότητα εξασφάλισε αφενός αύξηση των ωρών απασχόλησης των εργαζόμενων σε σχέση με τις ώρες που εργάζονταν οι έχοντας προσληφθεί με ΣΟΧ και αφετέρου καθαριότητα και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Συγκεκριμένα, ο εργολάβος θα απασχολεί εργαζόμενους στην καθαριότητα 256 ώρες περισσότερες σε σχέση με τις ώρες που απασχολούνταν οι εργαζόμενοι με ΣΟΧ συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και αργιών. Συνεπώς, υπάρχει όφελος των δομών υγείας στον τομέα της καθαριότητας.

Συμπερασματικά, ο Διοικητής της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, κ. Φώτης Σερέτης κατανοώντας απόλυτα το αίτημα των συμβασιούχων, ύστερα από επικοινωνία με τον ανάδοχο στην καθαριότητα, ζήτησε, ο τελευταίος να προσλάβει τα άτομα που ήδη εργάζονται στις δομές υγείας της 5ης Υ.Πε. με ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και το οποίο θα  υλοποιηθεί. Ήδη από τα τέλη του 2019 είχε προκηρύξει τους σχετικούς διαγωνισμούς φύλαξης και καθαριότητας, και παρά το ότι τελεσφόρησαν, η υπηρεσία επέλεξε την παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων με ΣΟΧ μέχρι 30.06.2021, με αποτέλεσμα για τη μεν φύλαξη ανάδοχος και εργαζόμενοι ΣΟΧ να εργάζονται παράλληλα για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021, για τη δε καθαριότητα, η ισχύς της σύμβασης με τον ανάδοχο να αρχίσει από την 1η Ιουλίου 2021, καίτοι είχε υπογραφεί από 02.03.2021.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ