ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 2 ΜΗΝΕΣ Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Με κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Τυρνάβου (ψήφισαν μόνο οι σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου) θα δοθεί για άλλους 2 μήνες σε ιδιώτη η εργασία της αποκομιδής των απορριμμάτων της Δ.Ε. Αμπελώνα σε ιδιώτη.

Με την απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την ανάθεση της σύµβασης «Υπηρεσίες Συλλογής και Μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων στη ∆.Ε. Αµπελώνα του ∆ήµου Τυρνάβου» προϋπολογισµού 19.967,81 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.) 24.760,08 € µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, αφού ο ∆ήµος Τυρνάβου αδυνατεί να εκτελέσει τις συγκεκριµένες υπηρεσίες αποκοµιδής µε ίδια µέσα, λαµβάνοντας υπόψη την ύπαρξη αυξηµένων αναγκών του Τµήµατος Καθαριότητας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και την υποχρέωση προστασίας της δηµόσιας υγείας, την απουσία προσωπικού λόγω καλοκαιρινών κανονικών αδειών µε
δεδοµένο ότι δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, το γεγονός ότι ορισµένα απορριµµατοφόρα χρήζουν επισκευής καθώς και την κήρυξη του ∆ήµου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισµού της 3ης Μαρτίου 2021, γεγονός που δηµιούργησε πρόσθετες ανάγκες αποκοµιδής απορριµµάτων.

Ειδικότερα η µελέτη αφορά στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών, ως ακολούθως:
1. Αποκοµιδή αστικών στερεών αποβλήτων ∆.Ε. Αµπελώνα & µεταφορά τους στον Χ.Υ.Τ.Α. της Τοπικής Κοινότητας Παραποτάµου, της ∆.Ε. Μακρυχωρίου του ∆ήµου Τεµπών.

Σύμφωνα με την απόφαση η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται με ένα απορριμματοφόρο του ιδιώτη σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα και Πέμπτη: Κέντρο Αμπελώνα, Σαρακίνα, Μπακοπουλέικα έως όρια Βρυοτόπου

Τρίτη και Παρασκευή: Κέντρο Αμπελώνα, Τρέμη Μαχαλά, Προφήτη Ηλία, Αγιο Κωνσταντίνο, Καρκαντζί, (Λαϊκή Αγορά κάθε Παρασκευή)

Τετάρτη και Σάββατο: Κέντρο Αμπελώνα, Βρυότοπο, Ροδιά, Δελέρια.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com