ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΑΜΑΣΙ

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η εκμίσθωση των παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενων αγροτεμαχίων για πολυετής καλλιέργειες/δενδρώδεις καλλιέργειες διάρκειας 8 ετών που βρίσκονται στην κοινότητα Δαμασίου στο Δήμο Τυρνάβου, ως εξής:

Η δημοπρασία για την εκμίσθωση των ανωτέρω δημοτικών αγροτεμαχίων θα διεξαχθεί την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Τυρνάβου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει στην Επιτροπή γραμμάτιο συστάσεως εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου με το 10% των ετησίων μισθωμάτων της πρώτης προσφοράς ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για συμμετοχή στον διαγωνισμό και να καταθέσει στην επιτροπή τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής :

  • φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του ενδιαφερομένου και του εγγυητή του,
  • Πιστοποιητικό εντοπιότητας και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,
  • βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας του ιδίου και του εγγυητή του,
  • εγγυητική επιστολή ως άνω,
  • Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης, που εγκρίθηκαν με την αριθ. 95/2021 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΗΙΜΩΗΚ-ΥΤ8), βρίσκονται στο Δήμο Τυρνάβου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com