ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

Στη σύνταξη μελέτης για τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός της 3ης Μαρτίου σε σχολικά κτίρια του δήμου Τυρνάβου προχώρησε η τεχνική υπηρεσία του δήμου ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών συνολικού προϋπολογισμού 334.800,00€.

Στη μελέτη αποτυπώνονται επακριβώς τα προβλήματα σε κάθε διδακτήριο καθώς επίσης και οι απαραίτητες εργασίες. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται τα παρακάτω:

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνει η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στα σχολικά κτίρια και γενικά στα κτίρια εκπαίδευσης του Δήμου όπως αυτές αποτυπώθηκαν στις αυτοψίες της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και τα τοπικά Δημοτικά κλιμάκια της οικείας υπηρεσίας και περιγράφονται παρακάτω.

Γ ενικά Προβλέπονται Εκτεταμένες εργασίες -επισκευές:

σε ρηγματώσεις εγκάρσιες και μη παντός τύπου

σε τοιχοποιία πλήρωσης και μη κάθε τύπου δόμησης

σε επιχρίσματα

σε χρώσεις

σε κουφώματα και υαλοστάσια,

σε σημεία υπαίθριων και αύλειων χώρων

ελαφρές ενισχύσεις φέροντος οργανισμού

επισκευή ψευδοροφών, στεγών κλπ εργασίες σε τμήματα επιστέγασης

λοιπές επισκευές Η/Μ για την καλή και πρότερη λειτουργία

γενικές καθαιρέσεις βλαφθέντων και επικίνδυνων στοιχείων

κάθε λοιπή εργασία για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των μονάδων

ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ:

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ

Κατακόρυφες ρηγματώσεις διαμπερείς στην ένωση κτηρίων 1 και 2 και στην ένωση κτηρίων 1 και 3.

Β) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ

Στο κτήριο 1: Χιαστί διαμπερής ρηγμάτωσης σε εξωτερική φέρουσα λιθοδομή και σε μαρκίζα. Απόκλιση από την κατακόρυφο.

Στο κτήριο 1: Διαμπερής χιαστή ρηγμάτωση σε εσωτερική τοιχοποιία

Στο κτήριο 3: Οριζόντια αποκόλληση και ρηγμάτωση στην ένωση δοκού και τοιχοποιίας

Γ) 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΚΤΗΡΙΟ 2

Διαμπερείς ρηγματώσεις σε κοντό υποστύλωμα.

Επίσης διαγώνια χιαστί ρηγμάτωση εύρους 5mm σε εσωτερική τοιχοποιία διαμπερής.

Τέλος οριζόντια ρηγμάτωση αποκόλλησης οροφής τσιμεντοσανίδας.

ΚΤΗΡΙΟ 1

Ρωγμή λειτουργίας στον αρμό των κτηρίων 1 και 2 εσωτερικά και εξωτερικά.

Αποκολλήσεις επιχρισμάτων από υποστυλώματα.

Δ) 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΚΤΗΡΙΟ 1

Καθίζηση δαπέδου και ρωγμή δαπέδου.

Πτώση ψευδοροφής ορυκτής ίνας.

Επίσης παρατηρήθηκε κατακόρυφη και χιαστή ρηγμάτωση διαμπερής σε εσωτερική τοιχοποιία.

ΚΤΗΡΙΟ 2

Ρηγμάτωση σε εξωτερική τοιχοποιία.

Αποκόλληση ΦΟ από τοιχοποιία.

Αποκόλληση επιχρισμάτων από στύλο πυλωτής.

Ε) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ

Κατακόρυφη ρωγμή αρμού εξωτερικά στα κτήρια 1 και 2.

διαμπερείς οριζόντιες ρηγματώσεις σε εσωτερικές τοιχοποιίες.

Αποκόλληση δοκού με τοιχοποιία.

Εμφάνιση χιαστί τριχοειδής ρωγμής σε υποστύλωμα επιφανειακή.

Στ) 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ

Στον 2ο όροφο στην οροφή στο σημείο του αρμού διαστολής των κτηρίων απαιτείται αποξήλωση των σαθρών σοβάδων και τοποθέτηση ειδικού αρμοκαλύπτρου οροφής βιδωμένο στο ένα κτήριο (στο ένα από τα δίδυμα δοκάρια οροφής)

Καθαίρεση στο επιπλέον σοβατισμένο τμήμα αρμού σε όλο το μήκος του αρμού

Η σκεπή του κτηρίου (κεραμοσκεπής) προς τον κεντρικό δρόμο έχει υποστεί καθίζηση στον κορφιά της και απαιτείται επιδιόρθωση.

Ζ) 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Αντικατάσταση πλεξιγκλάς στο προστέγασμα Η) 1Ο & 4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Τριχοειδής ρωγμή σε δοκό

Θ) 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Ρωγμή λειτουργίας στον αρμό των κτηρίων 1 & 2.

Κακή επισκευή στη βάση των στηλών. ****Μόνο εξωτερικά

Ι) 3ο ΔΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Ρωγμή λειτουργίας στον αρμό των κτηρίων 1 & 2.

Κακή επισκευή στη βάση των στηλών. ****Μόνο εξωτερικά Κ) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Σε εσωτερικές τοιχοποιίες του πρώτου ορόφου οριζόντιες ρηγματώσεις μικρού εύρους

Στην έδραση της τοιχοποιίας επί ανεστραμμένης δικού, οι οποίες είναι διαμπερείς Λ) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Ρωγμή λειτουργίας στον αρμό των κτηρίων εξωτερικά.

Σε εσωτερικές τοιχοποιίες του πρώτου ορόφου παρατηρήθηκαν οριζόντιες ρηγματώσεις εύρους έως και 10mm στην έδραση της τοιχοποιίας επί ανεστραμμένης δοκού, οι οποίες ήταν διαμπερείς.

Μ) Επισκευαστικές εργασίες σε κάθε σχολικό κτίριο που θα διαπιστωθούν βλάβες σε αφανή σημεία είτε σε δευτερογενή έλεγχο.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών (Ν.4412/2016 και όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021).

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με την 47810/28-6-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Αναπλ.. Υπ. ΕσωτερικώνΧρηματοδότηση του Δήμου Τυρνάβου του Ν. Λάρισας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Προϋπολογισμός Εργασιών / Κόστος εκτίμησης αποκαταστάσεων

Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων είναι ενδεικτικός βάση πρωτογενούς ελέγχου και εκτίμησης καθώς είναι αδύνατο να προκύψει βάσει αναλυτικών επιμετρήσεων εξ αιτίας της ύπαρξης πολλών αφανών βλαβών και πολλών εκτεταμένων εργασιών που θα αποκαλυφθούν κατά τη διαδικασία αρχικά των καθαιρέσεων των βλαφθέτων στοιχείων και τελικά κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Το τελικό κόστος των παρεμβάσεων θα προκύψει μετά από λεπτομερής επιμέτρηση των εργασιών του αναδόχου.

Ο προϋπολογισμός εκτιμάται στο ποσό των 270.000,00 € πλέον 64.800,00 € Φ.Π.Α. Σύνολο προϋπολογισμού 334.800,00€.

loading...