ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΠΑΖΩΝ

Τρεις μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 427.000 € ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή ανοίγοντας το δρόμο για τη σύναψη των συμβάσεων με τους εργολάβους που θα επιλεγούν

Στη σύναψη τριών συμβάσεων με διαδικασίες fast truck αναμένεται να προχωρήσει άμεσα ο δήμος Τυρνάβου για να κατεδαφίσει όλα τα κτίρια που κρίθηκαν ακατάλληλα μετά το σεισμό και για να μεταφέρει και να εναποθέσει τα αδρανή υλικά που θα προκύψουν σε προβλεπόμενους χώρους.

Ο δρόμος για την υπογραφή των συμβάσεων με απευθείας ανάθεση κατόπιν διήμερης διαπραγμάτευσης άνοιξε με τις κατά πλειοψηφία αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου που ενέκρινε τις  3 απαραίτητες μελέτες τις οποίες συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου με συνολικό προϋπολογισμό 427.000 €.

Πιο συγκεκριμένα με την 1η της απόφαση η Οικονομική Επιτροπή:

Εγκρίνει την αριθ. 16/2021 μελέτη υπηρεσιών/εργασιών με τίτλο «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ», συνολικού προϋπολογισμού 183.520,00€, ήτοι εργασίες αναδόχου 148.000,00€ + Φ.Π.Α. 35.520,00€, που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή αυτής.

Η εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών/εργασιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

Επίσης εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ», συνολικού προϋπολογισμού 183.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως σήμερα ισχύει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και λόγω της επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης των εξαιτίας δυσμενών συνεπειών που προκάλεσε ο
σεισμός της 3ης Μαρτίου 2021 στο Δήμο Τυρνάβου.

Ειδικότερα η μελέτη αφορά τις εργασίες κατεδάφισης των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων όπως αυτά τελεσίδικα κρίθηκαν με τα σχετικά πρωτόκολλα της ΔΑΕΦΚ (Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών) του Υπ. Εσωτερικών, όπως περιγράφονται στην αριθ. 16/2021 Μελέτη.

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 64-6261.14 του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2021, η δέσμευση της οποίας εγκρίθηκε με την αριθ.
588/26-07-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα γίνει από την Επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του ν. 4412/2016 όπως σήμερα ισχύει, του Δήμου Τυρνάβου, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 19/2021 (ΑΔΑ: Ω5ΩΓΩΗΚ-ΒΟΣ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Με την εισήγηση διαφώνησε ο δημοτικός σύμβουλος της Δράσης Πολιτών και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Βαγγέλης Ντέλας ως προς το σκέλος που αφορά την απευθείας ανάθεση.

Με τη 2η απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή:

Εγκρίνει την αριθ. 17/2021 μελέτη υπηρεσιών/εργασιών με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 184.115,20€, ήτοι εργασίες αναδόχου 148.480,00€ + Φ.Π.Α. 35.635,20€, που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή αυτής.

Η εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών/εργασιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

Επίσης εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ», συνολικού
προϋπολογισμού 184.115,20€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως σήμερα ισχύει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και λόγω της επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης των εξαιτίας δυσμενών συνεπειών που προκάλεσε ο σεισμός της 3ης Μαρτίου 2021 στο Δήμο Τυρνάβου.

Ειδικότερα η μελέτη αφορά τις εργασίες φόρτωσης και μεταφοράς στον αδειοδοτημένο χώρο λήψης ΑΕΚΚ, όλων των αδρανών υλικών-απόβλητα εκσκαφών και
κατεδαφίσεων που θα προκύψουν από την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων όπως αυτά τελεσίδικα κρίθηκαν με τα σχετικά πρωτόκολλα της ΔΑΕΦΚ
(Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών) του Υπ. Εσωτερικών, όπως περιγράφονται στην αριθ. 17/2021 Μελέτη.

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 64-6117.05 του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2021, η δέσμευση της οποίας εγκρίθηκε με την αριθ.
586/23-07-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

3. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα γίνει από την Επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του ν. 4412/2016 όπως σήμερα ισχύει, του Δήμου Τυρνάβου, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 19/2021 (ΑΔΑ: Ω5ΩΓΩΗΚ-ΒΟΣ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Με την εισήγηση διαφώνησε ο δημοτικός σύμβουλος της Δράσης Πολιτών και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Βαγγέλης Ντέλας ως προς το σκέλος που αφορά την απευθείας ανάθεση.

Με την 3η απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή:

Εγκρίνει την αριθ. 18/2021 μελέτη υπηρεσιών/εργασιών με τίτλο «ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 39.996,20€, ήτοι εργασίες αναδόχου 32.255,00€ + Φ.Π.Α. 7.741,20€, που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή αυτής.

Η εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών/εργασιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

Επίσης εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης «ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 39.996,20€
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως σήμερα ισχύει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και λόγω της επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης των εξαιτίας δυσμενών συνεπειών που προκάλεσε ο σεισμός της 3ης Μαρτίου 2021 στο Δήμο Τυρνάβου.

Ειδικότερα η μελέτη αφορά τις εργασίες εναπόθεσης/διάστρωσης των αδρανών υλικών και διαμόρφωση του χώρου στον αδειοδοτημένο χώρο λήψης ΑΕΚΚ, όλων των
αδρανών υλικών-απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων που θα προκύψουν από την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων όπως αυτά τελεσίδικα κρίθηκαν
με τα σχετικά πρωτόκολλα της ΔΑΕΦΚ (Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών) του Υπ. Εσωτερικών, όπως περιγράφονται στην αριθ. 18/2021 Μελέτη.

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 64-6117.06 του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2021, η δέσμευση της οποίας εγκρίθηκε με την αριθ.
587/23-07-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα γίνει από την Επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του ν. 4412/2016 όπως σήμερα ισχύει, του Δήμου Τυρνάβου, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 19/2021 (ΑΔΑ: Ω5ΩΓΩΗΚ-ΒΟΣ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Με την εισήγηση διαφώνησε ο δημοτικός σύμβουλος της Δράσης Πολιτών και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Βαγγέλης Ντέλας ως προς το σκέλος που αφορά την απευθείας ανάθεση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com