ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με ομόφωνη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Τυρνάβου στην τελευταία της συνεδρίαση στις 27 Ιουλίου ενέκρινε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας &
Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την
εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Τυρνάβου».

Παράλληλα ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση της μελέτης στον οικονομικό φορέα «LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.», ο οποίος προσέφερε το συνολικό ποσό των 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σύντομα ο δήμος Τυρνάβου αναμένεται να αποκτήσει σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και να εγκαταστήσει σταθμούς στα όρια του δήμου προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Η προβλεπόμενη διάρκεια σύνταξης της μελέτης είναι 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ δήμου και αναδόχου και η χρηματοδότηση θα γίνει από το Πράσινο Ταμείο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com