ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους (που δεν κατέχουν οργανική θέση στη ΔΔΕ Λάρισας), εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης στις υπόλοιπες θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές, όπως αυτές εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, εντός πέντε (5) ημερών, όπως προβλέπεται στο Π.Δ.50/1996, άρθρο 15, από Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 έως Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 14:30.

Έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 8151/14.07.2021 έγγραφο του Περ. Δ/ντη Εκπ/σης Θεσσαλίας με θέμα: Αναπομπή του με αρ. πρωτ. 12598/12.07.2021 εγγράφου της Δ/ντριας Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας με θέμα: «Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων για το σχ. έτος 2021-2022, μετά την τοποθέτηση των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών» κρίνεται αναγκαία η υποβολή της δήλωσης να γίνει ως εξής:

Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από το προσωπικό email των εκπαιδευτικών στη διεύθυνση mail@dide.lar.sch.gr συμπληρώνοντας και επισυνάπτοντας το υπόδειγμα δήλωσης που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση. Το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία : ονοματεπώνυμο, κλάδο και αριθμό μητρώου εκπαιδευτικού (π.χ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ). Εντός της προθεσμίας να αποσταλεί η δήλωση και με ιδιόχειρη υπογραφή ηλεκτρονικά ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως το εκτυπωμένο έγγραφο στη ΔΔΕ Λάρισας με όμοιο περιεχόμενο με αυτό που παρέλαβε η υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αρχικά.

Εναλλακτικά η υποβολή μπορεί να γίνει και αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΔΕ Λάρισας.

Στις θέσεις που δεν θα καλυφθούν από τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών τοποθετούνται, προς το συμφέρον της υπηρεσίας, εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν ή δεν υπέβαλαν αίτηση τοποθέτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 15 του ΠΔ 50/1996 .

Για να δείτε τον πίνακα με τα κενά πατήστε ΕΔΩ