2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ Ο Α.Ο. ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας – «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»

ανακοινώνει ότι

Προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου :

  1. Για μία θέση Γενικού Διευθυντή
  2. Για μία θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Η ανάληψη των καθηκόντων τους περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@aenol.gr έως την Δευτέρα  06/09/2021.

Το υλικό της Πρόσκλησης με τα παραρτήματά της είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.aenol.gr , απ’ όπου μπορούν να τα προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Για την «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»

Φουρκιώτης Ελευθέριος

Πρόεδρος “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.”