Η ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙ ΕΡΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ 558.000 €

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τυρνάβου (ΔΕΥΑΤ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά τιμή μονάδος και βάσει της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια ανάθεσης για την Τεχνική προσφορά, χωρίς αξιολόγηση και τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με συνολικό προϋπολογισμό Τετρακόσιες Πενήντα Χιλιάδες Ευρώ (450.000,0ο €) χωρίς Φ.Π.Α 24%.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4412/2016, (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτός ισχύει (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος   Ηλεκτρονικών ΔΗμοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Τυρνάβου https://www.deyatyrnavou.gr

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 255 του ν.4412/2016, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι διαγωνιζόμενοι Οικονομικοί φορείς να πληρούν τα κριτήρια Επαγγελματικής ικανότητας, Οικονομικής – Χρηματοοικονομικής επάρκειας και Τεχνικής – Επαγγελματικής ικανότητας, να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να έχουν εγγραφεί ως “Οικονομικοί Φορείς” στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

  1. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.
  2. Ημερομηνία έναρξης Υποβολής Προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 06/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ.
  1. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών στο σύστημα,  ορίζεται η 09/09/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
  1. Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών, ορίζεται η    14/09/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
  1. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί σε  ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού της Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι 450.000 € X 2% = 9.000,00 €. Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.
  1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
  2. Η Χρηματοδότηση γίνεται από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και το Ταμείο της ΔΕΥΑ Τυρνάβου. Κωδικός προϋπολογισμού 15.01.0093 και 54.00.7424 των οικονομικών ετών 2021 και 2022. Η επιλέξιμη δαπάνη είναι 450.000,00 € και η μη επιλέξιμη 108.000,00 €. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
  3. Ο διαγωνισμός αφορά σε είδη με κωδικούς CPV: 32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου».
  4. Ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματός «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
  1. Η Κατακύρωση του συνόλου της Προμήθειας σε έναν Διαγωνιζόμενο Οικονομικό Φορέα, θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Τυρνάβου (Προϊστάμενη Αρχή).