Η ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.55 ΕΚ. €

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τυρνάβου (ΔΕΥΑΤ) προκηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με προϋπολογισμό 2.550.000,00 € (με αναθεώρηση, απολογιστικές εργασίες, χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο συντίθεται από εργασίες που ανήκουν στην κατηγορία των ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

  1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα deyatyravou.gr. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24923 50 109, Fax επικοινωνίας 24920 22281, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, Βασίλης Καμπούρης.

  1. Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/8/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/8/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/8/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

  1. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, ήτοι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε Δημόσια Έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή/και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ καί που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ, ύψους 000,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον δέκα τριών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα τρεις (13) μήνες.
  2. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών. Κωδικός Προϋπολογισμού Εξόδων ΔΕΥΑΤ 15.01.0085 για τα έτη 2021, 2022 και 2023. Η επιλέξιμη δαπάνη είναι 2.550.000,00 ευρώ.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ίση με 15% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4412/2016.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ (Προϊσταμένη Αρχή).