ΠΥΣΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΑΛΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ06 ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας, σύμφωνα  με την αριθ. πρωτ. Φ.80378/ΓΔ4/05-07-2021  Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3311Β/26-07-2021 και με την με αρ. 28η/29-7-2021 Πράξη του, διαπίστωσε για το διδακτικό έτος 2021-2022 τις λειτουργικές υπεραριθμίες (για συμπλήρωση ωραρίου) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής και προσδιόρισε τα λειτουργικά κενά του ίδιου κλάδου σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Τα κενά/πλεονάσματα διαμορφώθηκαν  σε όλες τις σχολικές μονάδες σε σχέση με τα συστεγαζόμενα ή όμορα  Νηπιαγωγεία. Σχολικές μονάδες που δεν αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, έχουν καλύψει το ωράριό τους και δεν προκύπτει διαχειρίσιμο πλεόνασμα.

Κατόπιν τούτου καλεί:

Α) Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής στων οποίων τις σχολικές μονάδες που ανήκουν οργανικά διαπιστώθηκε πλεόνασμα ωρών, να υποβάλλουν δήλωση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου.

Όσοι από τους εκπαιδευτικούς του παραπάνω κλάδου δεν υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης τον Νοέμβριο του 2020 ή αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022, καλούνται να καταθέσουν μαζί με τη δήλωσή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, Εντοπιότητας, Συνυπηρέτησης, Βεβαίωση σπουδών τέκνου κτλ) προκειμένου να μοριοδοτηθούν.

Η δήλωση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου υποβάλλεται, από την Παρασκευή 6/8/2021 έως την Τετάρτη 11/8/2021

Δήλωση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου θα υποβάλουν μόνο όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παραμείνουν στην οργανική τους θέση και όχι να αποσπαστούν, συνεπώς δε θα εξεταστούν αίτησεις απόσπασής τους που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν σε πιθανή νέα πρόσκληση.

Η διαδικασία της συμπλήρωσης ωραρίου θα γίνει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ.           100/1997 η οποία συμπλήρωσε το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996, αναφέροντας ότι «Οι διατάξεις της           παραγράφου 3, βii και της  παραγράφου 7 εδάφ. Β και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται         αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπ/κοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό           ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες)…». Δηλαδή:

α) οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε κενές  λειτουργικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο ανήκουν οργανικά, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους, σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1704/τΒ’/16-5-2018, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των λειτουργικά υπεραρίθμων (συμπλήρωσης ωραρίου) «Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπ/κούς με την εξής σειρά προτεραιότητας: α)στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά, β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος, γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων και δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων».

β) οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν ή δεν καταστεί δυνατό να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε κενές λειτουργικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας ή όμορης, όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο ανήκουν οργανικά, θα συγκριθούν μαζί με τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας και ζητούν τοποθέτηση. Η σύγκριση θα γίνει με μόρια μετάθεσης για τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά της Π.Ε. Λάρισας μετά την παραπάνω διαδικασία.

Β) Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας, να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης για το σχολικό έτος 2021-2022, στα λειτουργικά κενά σχολείων της Π.Ε. Λάρισας, στην ίδια προθεσμία.

Οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων υποβάλλονται στην αντίστοιχη Φόρμα Google, επιλέγοντας τον σύνδεσμο: https://forms.gle/4rguV14FSxmLYkof6 σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.

Παρακαλούμε για την τακτική ενημέρωσή σας από την ιστοσελίδα της Δ/νσης  http://dipe.lar.sch.gr/ για τις περαιτέρω διαδικασίες ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Συμβουλίου.

Για να δείτε τα κενά πατήστε ΕΔΩ