ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος που καθορίζει τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2021 – 2022.

Η απόφαση καθορίζει το ύψος των τελών κατά κατηγορία κυνηγών, ως ακολούθως:

1Κυνηγοί που εξέδωσαν άδεια θήρας κατά το κυνηγετικό έτος 2020 – 2021:

α) Οι κυνηγοί – μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών υπέρ του Δημοσίου, εφόσον κατά το τρέχον κυνηγετικό έτος 2021-2022 εκδώσουν άδεια θήρας ίδιου τύπου με το προηγούμενο κυνηγετικό έτος.

Ειδικότερα οι ανωτέρω, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους των δέκα (10,00) ευρώ στην περίπτωση που είχαν εκδώσει Τοπική άδεια θήρας, των τριάντα (30,00) ευρώ στην περίπτωση που είχαν εκδώσει Περιφερειακή άδεια θήρας και των εξήντα (60,00) ευρώ στην περίπτωση που είχαν εκδώσει Γενική άδεια θήρας.

β) Οι Κυνηγοί, υπήκοοι Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, διπλωματικοί υπάλληλοι και ημεδαποί που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές Αρχές, εφόσον είχαν εκδώσει άδεια θήρας κατά το κυνηγετικό έτος 2020-2021, απαλλάσσονται ομοίως από την υποχρέωση καταβολής των ανωτέρω τελών (10, 30 ή 60 ευρώ ανά κατηγορία άδειας θήρας), εφόσον εκδώσουν και κατά το τρέχον κυνηγετικό έτος άδεια θήρας ίδιου τύπου με την εκδοθείσα από αυτούς κατά το προηγούμενο κυνηγετικό έτος.

Τα ανωτέρω απαλλασσόμενα (μηδενικά τέλη) προσαυξάνονται για την κατηγορία αυτή των κυνηγών, κατά ποσό που ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υ.Π.ΕΝ. Κυνηγετικούς Συλλόγους, η οποία καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3170/2003 (Α΄ 191).

Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή. Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2Κυνηγοί που εξέδωσαν άδεια κυνηγίου κατά το κυνηγετικό έτος 2020 – 2021 και αιτούνται την έκδοση άδειας θήρας διαφορετικής κατηγορίας από αυτή που είχαν εκδώσει κατά το κυνηγετικό έτος 2020-2021.

α) Οι κυνηγοί, μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων, που αιτούνται την έκδοση άδειας θήρας, διαφορετικής κατηγορίας από την άδεια που είχαν εκδώσει την προηγούμενη κυνηγετική περίοδο, θα καταβάλλουν ως τέλη ποσά που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των προβλεπόμενων ανά κατηγορία άδειας τελών, ανάλογα με τον τύπο της άδειας που ζητούν να εκδώσουν την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

Κατηγορίες τελών άδειας θήρας

Τύπος εκδοθείσας άδειας θήρας κατά την περίοδο 2020 – 2021 Τύπος άδειας θήρας κατά την περίοδο 2021 – 2022 Ποσό σε ευρώ (€)
ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 20,00
ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 50,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 30,00

β) Οι κυνηγοί, υπήκοοι Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, διπλωματικοί υπάλληλοι και ημεδαποί που εφοδιάζονται με άδεια θήρας απευθείας από τις Δασικές Αρχές και ζητούν να εκδώσουν άδεια θήρας διαφορετικής κατηγορίας από αυτή που είχαν εκδώσει την προηγουμένη κυνηγετική περίοδο, καταβάλλουν τα ανωτέρω κατά κατηγορία τέλη, προσαυξημένα κατά ποσό που ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υ.Π.ΕΝ. Κυνηγετικούς Συλλόγους, η οποία καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3170/2003 (Α΄ 191).
Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή. Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3Κυνηγοί που δεν είχαν εκδώσει άδεια θήρας κατά το κυνηγετικό έτος 2020 – 2021.

α) Οι κυνηγοί, μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων, που δεν είχαν εκδώσει άδεια θήρας κατά την προηγούμενη κυνηγετική περίοδο (2020 – 2021) ή που εκδίδουν άδεια θήρας για πρώτη φορά, καταβάλλουν χωρίς απαλλαγή, εξ ολοκλήρου, τα προβλεπόμενα τέλη ανά κατηγορία άδειας θήρας, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

Κατηγορίες τελών άδειας θήρας Ποσό σε ευρώ (€)
Τέλη για την έκδοση Τοπικής άδειας θήρας 10,00
Τέλη για την έκδοση Περιφερειακής άδειας θήρας 30,00
Τέλη για την έκδοση Γενικής άδειας θήρας 60,00

β) Οι Κυνηγοί, υπήκοοι Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, διπλωματικοί υπάλληλοι και ημεδαποί που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές Αρχές και δεν είχαν εκδώσει άδεια θήρας την προηγούμενη κυνηγετική περίοδο, καταβάλλουν τα ανωτέρω τέλη ανά κατηγορία, άδειας θήρας, προσαυξανόμενα κατά ποσό που ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υ.Π.ΕΝ. Κυνηγετικούς Συλλόγους, η οποία καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3170/2003 (Α΄ 191).
Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή. Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4Υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.)
Οι κυνηγοί αυτής της κατηγορίας έχουν τη δυνατότητα να κυνηγούν μόνο στις δημόσιες ή ιδιωτικές Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Ε.Κ.Π.).
Για τις δημόσιες Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές απαιτείται η έκδοση γενικής άδειας θήρας, η οποία εκδίδεται από την οικεία Δασική Αρχή (Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου, στην περίπτωση που δεν υφίσταται Δασαρχείο), στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας υπάγεται η Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή, με τα ακόλουθα κατά κατηγορία τέλη:

Διάρκεια της άδειας θήρας Τέλος σε ευρώ (€)
α) Μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες 60,00
β) Μέχρι δύο (2) μήνες 120,00
γ) Για ολόκληρη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 150,00

Για κάθε Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή απαιτείται και ειδική άδεια θήρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 453/1977 (Α΄ 141), σε συνδυασμό τις διατάξεις του π.δ. 332/1983 (Α΄ 119) και του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) που αφορούν στη μεταβίβαση των σχετικών αρμοδιοτήτων έκδοσης των σχετικών πράξεων στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, η γενική άδεια θήρας εκδίδεται από την τοπική δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και το τέλος της καθορίζεται στα 50,00 ευρώ.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2021- 2022.