ΞΕΚΙΝΑ Η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Μετά από ομόφωνες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Τυρνάβου εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης που έκανε η αρμόδια επιτροπή διαπραγμάτευσης του δήμου για την απευθείας ανάθεση των εργασιών κατεδάφισης των κτιρίων που κρίθηκαν ακατάλληλα μετά το σεισμό της 3ης Μαρτίου και μεταφοράς των αδρανών υλικών που θα προκύψουν από τις κατεδαφίσεις σε χώρο εναπόθεσης αυτών των υλικών καθώς και διευθέτησης και διαμόρφωσης του χώρου εναπόθεσης αυτών των υλικών. Οι αποφάσεις αυτές της Οικονομικής Επιτροπής ανοίγουν το δρόμο για να ξεκινήσουν οι εργασίες άμεσα μετά την υπογραφή των συμβάσεων με τους αναδόχους.

Πιο συγκεκριμένα με την 1η της απόφαση η Οικονομική Επιτροπή 

1. Εγκρίνει την ανάθεση της σύµβασης «ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ» µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, επειδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν εξαιτίας της επείγουσας ανάγκης αντιµετώπισης των δυσµενών συνεπειών που προκάλεσε ο σεισµός της 3ης Μαρτίου 2021 στο ∆ήµο Τυρνάβου.

2. Εγκρίνει το από 06-08-2021 πρακτικό της Επιτροπής διαπραγµάτευσης και αναθέτει την σύµβαση «ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ» στον οικονοµικό φορέα «ΑΦΟΙ ∆. ΧΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Ο.Ε.», έναντι της συνολικής αµοιβής 183.520,00€, ήτοι εργασίες 148.000,00€ + ΦΠΑ 24% 35.520,00€, διότι η υποβληθείσα προσφορά του καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης και βρίσκεται εντός της εκτιµώµενης αξίας που ενέκρινε η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθ. 199/2021 (Α∆Α: ΩΑ5ΒΩΗΚ-ΩΥ2) απόφασή της.

Ειδικότερα η σύµβαση αφορά σε εργασίες κατεδάφισης των επικινδύνως ετοιµόρροπων κτισµάτων όπως αυτά τελεσίδικα κρίθηκαν µε τα σχετικά πρωτόκολλα της ∆ΑΕΦΚ (∆ιεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών) του Υπ. Εσωτερικών, όπως περιγράφονται στην αριθ. 16/2021 Μελέτη.
Τον ανάδοχο δεσµεύουν όλοι οι όροι που διαλαµβάνονται στην αριθ. πρωτ. 14590/03-08-2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς και την αριθ. 16/2021 Μελέτη. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την κείµενη νοµοθεσία περί εκτέλεσης συµβάσεων υπηρεσιών (Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4782/2021).

3. Αρµόδια υπηρεσία ορίζεται το Τµήµα Τεχνικών Έργων & Εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου Τυρνάβου.

Με τη 2η απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή

1. Εγκρίνει την ανάθεση της σύµβασης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΤΕΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ» µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, επειδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν εξαιτίας της επείγουσας ανάγκης αντιµετώπισης των δυσµενών συνεπειών που προκάλεσε ο σεισµός της 3ης Μαρτίου 2021 στο ∆ήµο Τυρνάβου.

2. Εγκρίνει το από 06-08-2021 πρακτικό της Επιτροπής διαπραγµάτευσης και αναθέτει την σύµβαση «ΜΕΤΑΦΟΡΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΤΕΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ» στον οικονοµικό φορέα «ΧΑΜΑΡΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», έναντι της συνολικής αµοιβής 184.115,20€, ήτοι εργασίες 148.480,00€ + Φ.Π.Α. 35.635,20€, διότι η υποβληθείσα προσφορά του καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης και βρίσκεται εντός της εκτιµώµενης αξίας που ενέκρινε η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθ. 200/2021 (Α∆Α: ΩΦΖΞΩΗΚ9ΓΧ) απόφασή της.
Ειδικότερα η σύµβαση αφορά σε εργασίες φόρτωσης και µεταφοράς στον αδειοδοτηµένο χώρο λήψης ΑΕΚΚ, όλων των αδρανών υλικών-απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων που θα προκύψουν από την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιµόρροπων κτισµάτων όπως αυτά τελεσίδικα κρίθηκαν µε τα σχετικά πρωτόκολλα της ∆ΑΕΦΚ (∆ιεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών) του Υπ. Εσωτερικών, όπως περιγράφονται στην αριθ. 17/2021 Μελέτη.
Τον ανάδοχο δεσµεύουν όλοι οι όροι που διαλαµβάνονται στην αριθ. πρωτ. 14591/03-08-2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς και την αριθ. 17/2021 Μελέτη. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την κείµενη νοµοθεσία περί εκτέλεσης συµβάσεων υπηρεσιών (Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4782/2021).

3. Αρµόδια υπηρεσία ορίζεται το Τµήµα Τεχνικών Έργων & Εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου Τυρνάβου.

Τέλος με την 3η της απόφαση η Οικονομική Επιτροπή 

1. Εγκρίνει την ανάθεση της σύµβασης «ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, επειδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν εξαιτίας της επείγουσας ανάγκης αντιµετώπισης των δυσµενών συνεπειών που προκάλεσε ο σεισµός της 3ης Μαρτίου 2021 στο ∆ήµο Τυρνάβου.

2. Εγκρίνει το από 06-08-2021 πρακτικό της Επιτροπής διαπραγµάτευσης και αναθέτει την σύµβαση «ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» στον οικονοµικό φορέα «ΓΚΑΤΖΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», έναντι της συνολικής αµοιβής 39.996,20€, ήτοι εργασίες 32.255,00€ + Φ.Π.Α. 7.741,20€, διότι η υποβληθείσα προσφορά του καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης και βρίσκεται εντός της εκτιµώµενης αξίας που ενέκρινε η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθ. 201/2021 (Α∆Α: 9ΨΜΠΩΗΚ-Ζ5Β) απόφασή της.

Ειδικότερα η σύµβαση αφορά σε εργασίες εναπόθεσης/διάστρωσης των αδρανών υλικών και διαµόρφωση του χώρου στον αδειοδοτηµένο χώρο λήψης ΑΕΚΚ, όλων των αδρανών υλικών-απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων που θα προκύψουν από την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιµόρροπων κτισµάτων όπως αυτά τελεσίδικα κρίθηκαν µε τα σχετικά πρωτόκολλα της ∆ΑΕΦΚ (∆ιεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών) του Υπ. Εσωτερικών, όπως περιγράφονται στην αριθ. 18/2021 Μελέτη.

Τον ανάδοχο δεσµεύουν όλοι οι όροι που διαλαµβάνονται στην αριθ. πρωτ. 14622/04-08-2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς και την αριθ. 18/2021 Μελέτη. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την κείµενη νοµοθεσία περί εκτέλεσης συµβάσεων υπηρεσιών (Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4782/2021).

3. Αρµόδια υπηρεσία ορίζεται το Τµήµα Τεχνικών Έργων & Εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου Τυρνάβου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις αποφάσεις ήταν ομόφωνες ενώ από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής και δημοτικός σύμβουλος της Δράσης Πολιτών Ευάγγελος Ντέλας, ενώ ο κ. Αμάρι αν και ψήφισε υπέρ των αναθέσεων στην τοποθέτησή του σημείωσε τα εξής:

«Αν και διαφωνούµε µε την διαδικασία των συνεχιζόµενων διαπραγµατεύσεων χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση-απευθείας αναθέσεις, εντούτοις λόγω των έκτακτων υπηρεσιών/εργασιών πουέχουν προκύψει από τον σεισµό που έπληξε τον ∆ήµο µας, συµφωνούµε µε τα εν λόγω πρακτικά και την χρήση των συγκεκριµένων ποσών για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη αποκατάσταση των ζηµιών που έχουν προκληθεί».

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ