ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

O δήμος Τυρνάβου αναρτά τους πίνακες προσωρινών επιτυχόντων πλήρους και μερικής απασχόλησης καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος.

Οι πίνακες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα κριτήρια, που επικαλείται κάθε υποψήφιος στην αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής του (αριθ. 55472/26-07-2021 Υπουργική Απόφαση).

Κατά των πινάκων προσωρινών επιτυχόντων χωρεί αντίρρηση για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, η οποία υποβάλλεται ατελώς, στο Γραφείο Προσωπικού, εντός δύο (02) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι Παρασκευή 20/08/2021 και Δευτέρα 23/08/2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση skriba@tirnavos.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων θα ανακοινωθεί ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων.
Με νεότερη ανακοίνωση θα καθοριστεί ο χρόνος κατά τον οποίο οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να ελεγχθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ