ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

Καλούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί , κατόπιν του με αρ. 100252/Ε2/12-08-2021 εγγράφου του ΥΠΑΙΘ, να υποβάλουν δήλωση και να δηλώσουν σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας από  την Παρασκευή 20-8-2021 έως την Τρίτη 24-8-2021 ώρα 11:00 π.μ. στα λειτουργικά κενά του επισυναπτόμενου πίνακα, οι οποίοι:

1) είχαν οργανική θέση σε ΚΕΣΥ, η οποία σε εφαρμογή του ν. 4823/2021 καταργήθηκε (περ. Γ΄ της παρ.1 του άρθρου 9  του ν. 4547/2018) αναφέροντας τα σχολεία που επιθυμούν να τοποθετηθούν κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 231 του ν.4823/2021,

(Δήλωση οριστικής τοποθέτησης εκπ/κού με οργανική σε ΚΕΣΥ)

2) ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του ΠΥΣΔΕ Λάρισας  χαρακτηρίστηκαν οργανικά υπεράριθμοι και παραμένουν  υπεράριθμοι  αναφέροντας τα σχολεία που επιθυμούν να τοποθετηθούν  ή να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο(Π.Δ. 50/1996 άρθρο 14 παρ.7),

(Δήλωση τοποθέτησης-συμπλήρωσης ωραρίου οργανικά υπεραρίθμων)

3)  ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του ΠΥΣΔΕ Λάρισας και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο αναφέροντας τα σχολεία που επιθυμούν για να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, (Δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου Γενικής Παιδείας)

-( Δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου Ειδικής Αγωγής)

4) βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λάρισας αναφέροντας τα σχολεία που επιθυμούν να τοποθετηθούν (Δήλωση τοποθέτησης εκπ/κού σε διάθεση)

5) έχουν μεταταχθεί αναφέροντας τα σχολεία που επιθυμούν να τοποθετηθούν

(Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης μεταταχθέντος εκπ/κού)

6) είναι νεοδιόριστοι σύμφωνα με τα ΦΕΚ: 1817 Γ΄/10-8-2021, 1818 Γ΄/10-8-2021 και 1819 Γ΄/ 10-8-2021 αναφέροντας τα σχολεία που επιθυμούν να τοποθετηθούν ( οι νεοδιόριστοι τοποθετούνται προσωρινά σύμφωνα με το Π.Δ.144/1997 λαμβάνοντας μόρια από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, (Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης νεοδιόριστου εκπ/κού)

7) ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του  ΠΥΣΔΕ Λάρισας και επιθυμούν απόσπαση εντός  του ιδίου ΠΥΣΔΕ, αναφέροντας τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν να αποσπαστούν, (Δήλωση απόσπασης εκπ/κού εντός ΠΥΣΔΕ Γενικής Παιδείας)- (Δήλωση απόσπασης εκπ/κού εντός ΠΥΣΔΕ Ειδικής Αγωγής)

8) αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ  αναφέροντας τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν να τοποθετηθούν. (Δήλωση τοποθέτησης εκπ/κού αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΔΕ Γενικής Παιδείας)- (Δήλωση τοποθέτησης εκπ/κού αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΔΕ Ειδικής Αγωγής)

Οι δηλώσεις υποβάλλονται:

1.Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από το προσωπικό email των εκπαιδευτικών στη διεύθυνση mail@dide.lar.sch.gr συμπληρώνοντας και επισυνάπτοντας το υπόδειγμα δήλωσης που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση. Το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία : ονοματεπώνυμο, κλάδο και αριθμό μητρώου εκπαιδευτικού (π.χ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ) και στο κυρίως μέρος το είδος της δήλωσης. Εντός της προθεσμίας να αποσταλεί η δήλωση και με ιδιόχειρη υπογραφή ηλεκτρονικά ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως το εκτυπωμένο έγγραφο στη ΔΔΕ Λάρισας με όμοιο περιεχόμενο με αυτό που παρέλαβε η υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αρχικά.

2.Εναλλακτικά η υποβολή μπορεί να γίνει και αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΔΕ Λάρισας.

Επισημαίνεται ότι:

-όσοι/ες κάνουν δήλωση απόσπασης οφείλουν να προσκομίσουν ταυτόχρονα  τα απαραίτητα

δικαιολογητικά για τον υπολογισμό των μορίων τους, εκτός κι αν έχουν κάνει  δήλωση βελτίωσης

για το σχολικό έτος 2021-2022 (μοριοδότηση που εφαρμόζεται για τις  μεταθέσεις βάσει της

σχετικής εγκυκλίου ΥΠΑΙΘ),

– οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ θα διενεργηθούν σύμφωνα με τη μοριοδότηση που εφαρμόζεται  στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ βάσει της σχετικής εγκυκλίου ΥΠΑΙΘ, συνεπώς θα  πρέπει να προσκομιστούν ταυτόχρονα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επισυναπτόμενα:

Πίνακας λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας , όπως έχουν αποτυπωθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή

Πίνακας λειτουργικών κενών ΣΜΕΑΕ –Τ.Ε. όπως έχουν αποτυπωθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή και πρότυπα δηλώσεων

Πίνακας χαρακτηρισμένων οργανικά υπεραρίθμων εκπ/κών

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ