ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΕ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύσσει Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Ελασσόνας, ποσού 50.489,08€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερης). Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 13-09-2021 και ώρα από 10.00 πμ, στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας στην οδό 6ης Οκτωβρίου 57, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Στην περίπτωση όπου ο Διαγωνισμός κριθεί άγονος ή αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα επαναληφθεί την Δευτέρα 20 -09 -2021, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς να προηγηθεί νέα δημοσίευση.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας, οδός 6ης Οκτωβρίου 57 στην κ. Ζήση Δήμητρα – 2493 350 208, Γραφείο Προμηθειών.

Η παρούσα και η αναλυτική διακήρυξη διατίθενται δωρεάν στο «ΚΗΜΔΗΣ» με ΑΔΑΜ: 21PROC009090943 και στο site του Δήμου : www.dimoselassonas.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com