4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΕΛΕΡ

Ο Δήμος Κιλελέρ ύστερα από την υπ’ αριθ. 215/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του και ειδικότερα για τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Τεχνικών Έργων, Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Πρασίνου, Διαχείρισης Οχημάτων – Μηχανημάτων και Πολιτικής Προστασίας, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρου 2. Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.2527897. Έως 2 μήνες
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 2 Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.2527897 Έως 2 μήνες

Γενικά προσόντα πρόσληψης :
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ.6)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο εντός δωδεκαμήνου όπως ορίζεται στο άρθρο 1, του Ν. 3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν.2190/1994. (Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης [έναρξη και λήξη].
5. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από το ΕΦΚΑ.
6. Βεβαίωση Απογραφής – ΕΦΚΑ (Θα περιέχει ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΑΦΜ)
7. Φωτοαντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του ενδιαφερομένου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν, την αίτηση τους ηλεκτρονικά στο email prosopiko@kileler.gov.gr ή στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κιλελέρ (Δ/νση: Ηρ. Πολυτεχνείου & Αγ. Χαραλάμπους, τηλ: 2413507223) ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ηρ. Πολυτεχνείου & Αγ. Χαραλάμπους, Τ.Κ.41005 Νίκαια.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή από 20-08-2021 έως 24-08-2021.