ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ: ΞΕΚΙΝΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΕΑ

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου με την ανάδοχο εταιρεία

Τη σύμβαση για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην Κοινότητα Κρανέας Ελασσόνας υπέγραψε την Τρίτη 27 Ιουλίου ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ελασσόνας κ. Ιππ. Τζιουμακλής με τον εκπρόσωπο της εταιρείας «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα την Λάρισα, κ. Ιωάννη Τόλιο και τον συνεργάτη του κ. Παντελή Γκλιάο.

Το έργο έχει τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Κρανέας Ελασσόνας» προϋπολογισμού 1.592.845,53 € και η δημοπρασία του έργου έγινε μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Με την ευκαιρία της υπογραφής της σύμβασης ο κ. Γάτσας δήλωσε: «Η συλλογή και επεξεργασία λυμάτων αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ο Δήμος Ελασσόνας προχωρά στην υλοποίηση ενός έργου πνοής για την περιοχή της Κρανέας. Με την υπογραφή της σύμβασης βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την υλοποίησης του έργου, με τη  οποία επιτυγχάνεται η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και προστατεύεται ο υδροφόρος ορίζοντας της ευρύτερης περιοχής. Η Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας έδωσε ιδιαίτερη προτεραιότητα στη δρομολόγηση του έργου, καθώς στοχεύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων για όλους τους οικισμούς, δεδομένου ότι η χώρα μας έχει την υποχρέωση για την λειτουργία βιολογικών καθαρισμών και δικτύων ακαθάρτων σε οικισμούς άνω των 2000 κατοίκων. Η συνεργασία όλων φέρνει αυτά τα αποτελέσματα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε σε όλα τα επίπεδα».

ΑNTIKEIMENO ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο αφορά την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Κρανιάς και την διασύνδεση του τελικού φρεατίου του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (που βρίσκεται σε απόσταση ~50 m βορειοδυτικά των ορίων του γηπέδου της ΕΕΛ) με το φρεάτιο άφιξης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (εντός του γηπέδου).

Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει:

Τμήμα Ι

  • την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας (έκδοση άδειας δόμησης, άδειας λειτουργίας κλπ)
  • την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού
  • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
  • την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης.

Τμήμα ΙΙ

  • την δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (με εξαίρεση τις δαπάνες προμήθειας νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και χημικών και μεταφοράς και διάθεσης των παραπροϊόντων επεξεργασίας {εσχαρίσματα, άμμος, ιλύς κτλ.})

Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται η συντήρηση των εγκαταστάσεων επί 15 μήνες μετά το πέρας της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας καθώς και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.

Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούμενων αποδόσεων επεξεργασίας όσον αφορά τις τελικές εκροές και την επεξεργασμένη ιλύ, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα καθορίζονται στο παρόν τεύχος καθώς και με τις εγγυήσεις που έχει υποβάλλει μαζί με την Τεχνική Προσφορά του.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com