ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης για την πρόσληψη 30 καθαριστριών σχολικών κτιρίων πλήρους και μερικής απασχόλησης στο δήμο Τυρνάβου, μετά από την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν.

Βάσει των ανακοινώσεων ως πλήρους απασχόλησης προσλήφθηκαν οι παρακάτω:

Για μερική απασχόληση προσλαμβάνονται οι:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω προσληφθείσες καλούνται όπως εντός τριών ημερών να προσέλθουν στο κατάστημα του Δήμου για να αναλάβουν υπηρεσία. Οι προσληπτέες υποχρεούνται να προσκομίσουν τα    απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών ιιετά την πρόσληψή τους.

Ειδικά για την απόδειξη της εμπειρίας τους, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση του χρόνου εμπειρίας από τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Τυρνάβου και για το διδακτικό έτος 2020-2021 από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του δήμου, όπου και απασχολήθηκαν.

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσληπτέων που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτι­κά από τον φορέα, ενώ καταγγέλλεται η σύμβαση όσων υποψηφίων Λεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com