ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟ ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 8.642 €

Είχε προσληφθεί ως ειδικός συνεργάτης του δημάρχου Γ. Κόκουρα αλλά δεν ήταν δυνατόν να πληρωθεί

Στα δικαστήρια και πιο συγκεκριμένα στο Ειρηνοδικείο Λάρισας στέλνει το δήμο δήμο Τυρνάβου δημοσιογράφος που είχε προσληφθεί ως ειδικός συνεργάτης του δημάρχου Γ. Κόκουρα αλλά δεν πληρώθηκε ποτέ αφού ο δήμος είχε ήδη συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό ειδικών συνεργατών του δημάρχου. Με την αγωγή ο δημοσιογράφος δικδικεί νομιμοτόκως το ποσό των 8.642 € για τις υπηρεσίες που παρείχε ανελλιπώς όπως αναφέρει:

Πιο συγκεκριμένα μεταξύ άλλων στην αγωγή αναφέρει:

“1. Στο εναγόμενο προσλήφθηκα για να απασχοληθώ ως Ειδικός Συνεργάτης για την επικουρία του Δημάρχου Τυρνάβου κατά την άσκηση των καθηκόντων του και απασχολήθηκα αναλυτικά ως εξής:

Την 29/09/2020 υπεγράφη μεταξύ του Ιωάννη Κόκουρα ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Τυρνάβου και εμού ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , χρονικής διάρκειας από 29.09.2020 έως 31.12.2023. Αυθημερόν, ήτοι από 29.09.2020, άρχισα να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στο εναγόμενο έως και 30.04.2021, όταν και αποχώρησα με τη σύμφωνη γνώμη του εναγομένου.

Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές μου καθορίστηκαν από τον εναγόμενο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στο ποσό των 1.221 € και το ωράριο εργασίας μου συμφωνήθηκε στις 40 ώρες εβδομαδιαία και συγκεκριμένα Δευτέρα έως Παρασκευή από 07.00 μέχρι 15.00. Σύμφωνα δε με την από 29.09.2020 ειδική σύμβαση εργασίας που καταρτίστηκε ως άνω και την υπ’ αριθμόν 235 /2020 απόφαση Δημάρχου το αντικείμενο εργασιών μου ήταν

1)Να επικουρώ τον Δήμαρχο κατά την διάρκεια των καθηκόντων του.

2)Να παρέχω συμβουλές και να διατυπώνω εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για θέματα στον τομέα της ειδικότητάς μου και ειδικότερα σε ζητήματα επικοινωνίας, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς επίσης και σε οτιδήποτε μου ανατεθεί από τον Δήμαρχο.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα προσέφερα επί εβδομαδιαίας βάσης, (πενθημέρου), αδιάλειπτα την εργασία μου ως Ειδικός Συνεργάτης- Δημοσιογράφος, με ειδικότερα καθήκοντα, όπως λεπτομερώς αναφέρω στην ανωτέρω παράγραφο, (παρ.1., 1.1.).

Τα καθήκοντά μου εκτελούσα καθημερινά από το γραφείο που μου είχε παραχωρηθεί και στο οποίο εξαρχής είχα την υποχρέωση να προσέρχομαι καθημερινά για να παρέχω την εργασία μου από τις 07.00 μέχρι και τις 15.00, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου, υποκείμενος καθ’ όλα στον έλεγχο, τις εντολές και τις οδηγίες του Δημάρχου.

3. Από όλα τα παραπάνω εκτεθέντα, προκύπτει ευθέως και αποδεικνύεται πλήρως:

3.1. Ότι προσλήφθηκα από το αντίδικο, που είναι Ν.Π.Δ.Δ -ΟΤΑ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου την 29.09.2020 έως 30.04.2021, όταν και αποχώρησα με τη σύμφωνη γνώμη του εναγομένου και προσέφερα τις υπηρεσίες μου στο ΝΠΔΔ ως Ειδικός Συνεργάτης για την επικουρία του “Δημάρχου, όπως ακριβώς ανωτέρω περιγράφεται.

3.2. Ότι κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα προσέφερα τις υπηρεσίες μου αποκλειστικά και μόνο στο αντίδικο επί εβδομαδιαίας βάσης, (πενθήμερο), από τις 07.00 μέχρι και τις 15.00. Ειδικότερα, η προσφορά των υπηρεσιών μου γινόταν και γίνεται πάντοτε, με εντολή του Δημάρχου, στα κτίρια του αντιδίκου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του και υπήρξαν πλήρως δεσμευτικοί για εμένα όροι όχι μόνο για τον τόπο παροχής των άνω υπηρεσιών μου, αλλά και για το χρόνο και τον τρόπο εργασίας μου, αφού ήμουν υποχρεωμένος να προσέρχομαι καθημερινά για να παρέχω την εργασία μου και διατηρούσα σε πλήρη εγρήγορση όλες τις σωματικές και πνευματικές μου δυνάμεις, υποκείμενος πάντοτε στις οδηγίες, στις εντολές και στον έλεγχο του αντιδίκου ανά πάσα στιγμή.

3.3. Ότι οι υπηρεσίες μου προσφέρθηκαν για την κάλυψη μονίμου και συνεχούς ανάγκης λειτουργίας των υπηρεσιών του αντιδίκου.

4. Ωστόσο αν και παρείχα προσηκόντως τις υπηρεσίες μου το αντίδικο δεν μου κατέβαλε τους οφειλόμενους μισθούς. Επειδή οι επανειλημμένες οχλήσεις και διαμαρτυρίες μου δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα, καθώς το αντίδικο δεν μου έχει καταβάλει, εξ’ αυτού του λόγου, τους συμφωνηθέντες μισθούς που ανέρχονται στο ποσό των α) 95,40 € για το διάστημα από 29-
9- 2020 έως 30-09-2020

β) στο ποσό των 1.221,00 € για το διάστημα από 01-10-2020 έως 31- 10- 2020,

γ) στο ποσό των 1.221,00 € για το διάστημα από 01-11-2020 έως 30-11-2020,

δ) στο ποσό των 1.221,00 € για το διάστημα από 01-12-2020 έως 31-12-2020,

ε) στο ποσό των 1.221,00 € για το διάστημα από 01-01-2021 έως 31-01-2021, στ) στο ποσό των 1.221,00 € για το διάστημα από 01-02-2021 έως 28-02-2021,

ζ) στο ποσό των 1.221,00 € για το διάστημα από 01-03-2021 έως 31-03-2021 και η) στο ποσό των 1.221,00 € για το διάστημα από 01-04-2021 έως 30-04-2021 και συνολικά το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (8.642,40 €).

Σύμφωνα με τη σημερινή συζήτηση του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου, αποφασίστηκε ο δήμος Τυρνάβου να ορίσει δικηγόρο για να τον εκπροσωπήσει κατά τη διάρκεια της συζήτησης της αγωγής στο Ειρηνοδικείο στις 15 Φεβρουαρίου 2022.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ