ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΥΨΟΥΣ 100 €

Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών υπέρ οφειλέτη

Αναστολή εκτέλεσης πράξης αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τραπεζικής εταιρείας ως τρίτης, που επέβαλλε η Δ.Ο.Υ. για ληξιπρόθεσμα φορολογικά χρέη του αιτούντος, ύψους 302.643,51 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων, όπως αυτά αναλύονται στον πίνακα χρεών που συνοδεύει την παραπάνω αναγκαστική κατάσχεση, υπό τον όρο ότι ο αιτών θα καταβάλλει στο καθ’ ου, έναντι της οφειλής του, το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ μηνιαίως, αρχής γενομένης από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της κοινοποίησης σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής που ασκήθηκε κατ’ αυτής.

Συγκεκριμένα η ΔΟΥ επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τραπεζικής εταιρείας ως τρίτης, σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο αιτών σε αυτήν και σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, λόγω ληξιπροθέσμων φορολογικών οφειλών

Ο αιτών ισχυρίστηκε πως η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη, διότι θα αναγκαστεί να παύσει την επαγγελματική του δραστηριότητα, διότι θα είναι αδύνατον να ανταποκριθεί στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του, δεδομένου ότι ο δεσμευμένος τραπεζικός λογαριασμός εξυπηρετεί τη λειτουργία της επιχείρησής του.

Το δικαστήριο έκρινε ότι συντρέχει νόμιμος λόγος χορήγησης της αναστολής, υπό τον όρο της καταβολής εκ μέρους του αιτούντος μηνιαίας δόσης ύψους 100 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό και δεδομένων των φορολογητέων εισοδημάτων του, δεν διακινδυνεύεται η λειτουργία της επιχείρησής του και η διαβίωση του ιδίου και της οικογένειάς του.

odigostoupoliti.eu

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ