ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STONE: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα STONE Erasmus+, Key Action 2 Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων που συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη των ενηλίκων εκπαιδευομένων με βάση τη συμμετοχή στη μάθηση αποτρέποντας φαινόμενα ESL (άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα τα σχολείο) και NEETs (νέοι που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης).

Ομάδα- Στόχος

Άτομα που δραστηριοποιούνται στην κατάρτιση/ συμβουλευτική ατόμων με χαμηλή ειδίκευση και ευάλωτων ομάδων όπως, Εκπαιδευτές ενηλίκων, Πάροχοι Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Σύμβουλοι σταδιοδρομίας, NEETs (νέοι ηλικίας 15-30 ετών ου βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης), Άτομα με μειονεκτικό υπόβαθρο και λιγότερες ευκαιρίες.

Το STONE βρίσκεται στον πρώτο χρόνο υλοποίησής του με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Οκτώβριο του 2022 και στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων που εργάζονται με ευάλωτες ομάδες μέσω:

Της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού σε πέντε από τις οκτώ βασικές δεξιότητες δια βίου μάθησης σύμφωνα με το ψήφισμα της ευρωπαϊκής επιτροπής (22 Μαΐου, 2018). Ψηφιακή ικανότητα, προσωπική, κοινωνική και μεταγνωστική ικανότητα, ικανότητα του πολίτη, ικανότητα του επιχειρείν, ικανότητα πολιτιστικής επίγνωσης και έκφρασης (Παραδοτέο 1).

Της ανάπτυξης ολοκληρωμένου πακέτου κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων σε ένα νέο πλαίσιο βασικών ικανοτήτων (Παραδοτέο 2).
Ενός εργαλείου αξιολόγησης για την αυτοαξιολόγηση και την εξατομίκευση της μάθησης και για τις δύο ομάδες-στόχους (Παραδοτέο 3).

Μίας εργαλειοθήκης καλών πρακτικών για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων εκπαιδευτών ενηλίκων και των NEETs (Παραδοτέο 4).
Εταίροι

Το Έργο συντονίζει το CREFOP Foundation (Ρουμανία). Οι εταίροι του έργου είναι: ENOROS Consulting Ltd (Κύπρος), Training Center Osilia (Εσθονία), The Rural Hub (Ιρλανδία), Tavo Europa (Λιθουανία) και 4obs Σύμβουλοι ανάπτυξης και καινοτομίας (Ελλάδα).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Έργου: https://stone-project.eu/

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com