ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ ΤΥΤΩ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τυρνάβου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση του έργου «ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ.», (καταπολέμηση με την κουκουβάγια Τυτώ), ενέκρινε σε συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Τυρνάβου ανοίγοντας το δρόμο για την υλοποίηση του προγράμματος που θα υλοποιήσει σε όλη τη θεσσαλία η περιφέρεια σε συνεργασία με τους δήμους Λαρισαίων, Αγιάς, Ελασσόνας Κιλελέρ, Τεμπών Τυρνάβου< Φαρσάλων, Σοφάδων και Ρήγα Φεραίου.

Αντικείμενο του Έργου είναι ο φυσικός τρόπος αντιμετώπισης των επιβλαβών τρωκτικών στις γεωργικές εκτάσεις της περιοχής ευθύνης των 9 Δήμων που συνυπογράφουν την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται ετησίως, σημαντικές καταστροφές στην αγροτική παραγωγή εξ αιτίας των πληθυσμιακών διακυμάνσεων και εξάρσεων επιβλαβών τρωκτικών, με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία λόγω καταστροφών των καλλιεργειών, στην υγεία λόγω ζωονόσων που φέρουν τα τρωκτικά και μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο, και στο περιβάλλον λόγω των χημικών εισροών για την καταπολέμηση του φαινομένου.
Με την συγκεκριμένη σύμβαση ΟΙ αντισυμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην από κοινού (συνεργατική) εκτέλεση των υπηρεσιών που κάθε φορέας είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τον νόμο και τις καταστατικές του διατάξεις, να παρέχει, στο μέτρο που του αναλογεί, για τη διασφάλιση της επίτευξης του ως άνω κοινού σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Πρόκειται για μια σύμβαση που συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ Αρχών, ΟΙ οποίες έχουν ως κοινό στόχο την ανάπτυξη της κοινής, κατά ΤΟ μέρος που αλληλοκαλύπτεται, ευθύνης τους.
ΤΟ Έργο θα εστιάζει:
■ στην ενίσχυση φυσικών λύσεων και διεργασιών του αγροτικού οικοσυστήματος με στόχο τον φυσικό έλεγχο και περιορισμό των πληθυσμών επιβλαβών τρωκτικών
■ στην ενίσχυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών ανώτερων θηρευτών που ενυπάρχουν στο αγροτικό οικοσύστημα, με στόχο την θηρευτική τους επίδραση στους πληθυσμούς των επιβλαβών τρωκτικών.
■ στη διαχείριση του τοπίου με στόχο την μακροπρόθεσμη και μόνιμη επίδραση των υλοποιηθεισών δράσεων, ως προς την ενίσχυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών ανώτερων αρπάγων και την θηρευτική τους επίδραση στους πληθυσμούς των επιβλαβών τρωκτικών.
Δεδομένων ότι:
■ ΤΟ Έργο εκτείνεται στα θεματικά πεδία της Καινοτομίας, Βιώσιμης Ανάπτυξης, Αγροτικής Οικονομίας, επί των οποίων ΟΙ OTA Α’ Βαθμού διαθέτουν εκτεταμένες αρμοδιότητες,
■ ΟΙ Συνεργαζόμενοι Φορείς διαθέτουν την αναγκαία στελέχωση για την ουσιαστική συνεισφορά στην υλοποίηση, καθώς και στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του Έργου,
■ Ο ολιστικός χαρακτήρας του Έργου σηματοδοτεί την αναγκαιότητα συνεργειών μεταξύ των θεσμικά εμπλεκομένων Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν ΤΟ γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
ΤΟ Έργο εμπεριέχει:
■ Δημιουργία μόνιμου δικτύου υποστήριξης πληθυσμού ανώτερων αρπάγων στο θεσσαλικό αγροτικό οικοσύστημα καθώς και
■ Δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, καταγραφής, βελτίωσης και συντήρησης αυτού του δικτύου,
και συνιστά μία ολοκληρωμένη παρέμβαση που διατρέχει ΤΟ σύνολο της αλυσίδας αξίας της γεωργικής διαχείρισης, οικοσυστημικών υπηρεσιών ανώτερων θηρευτών, φυσικές λύσεις και ενίσχυση βιοποικιλότητας, ενίσχυση λύσεων για τον περιορισμό των επιβλαβών τρωκτικών τα οποία αποτελούν ένα πρόβλημα αγροτικής οικονομίας, υγειονομικό, και περιβαλλοντικό, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Περιεχόμενο του Έργου
ΤΟ Έργο θα διακρίνεται σε Υποέργα και Διακριτά Πακέτα εργασίας, τα οποία θα εξειδικευτούν και θα οριστικοποιηθούν στο Τεχνικό Δελτίο Έργου που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης που θα δημοσιευτεί:
Υποέρνο 1: Δημιουργία Τεχνικής & Υλικής Υποδομής
Συγκεκριμένα στα πλαίσια του Υποέργου 1 θα αναπτυχθεί ΤΟ κατάλληλο υλικο-τεχνικό δίκτυο και η απαραίτητη τεχνική υποδομή, η οποία χρειάζεται για να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα την φυσική λύση ελέγχου και περιορισμού των επιβλαβών τρωκτικών από ανώτερους άρπαγες, στο αγροτικό οικοσύστημα της Θεσσαλίας.
ΤΟ συγκεκριμένο Υποέργο, θα πρέπει να είναι καινοτόμο, να συνάδει με τις πιο πρόσφατες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις που συνδυάζουν τόσο την διαχείριση των αγροτικών οικοσυστημάτων όσο και την ενίσχυση των φυσικών διεργασιών, και την προσέλκυση, διατήρηση, σταθεροποίηση αλλά και αύξηση, του πληθυσμού ανώτερων αρπάγων, βάσει των πραγματικών αναγκών.
Υποέρνο 2: Χωροθέτηση και Εγκατάσταση Τεχνικής & Υλικής Υποδομής
Βάσει εκτίμησης αναγκών σχετικά με τις εκτάσεις γεωργικών καλλιεργειών που πλήττονται ετησίως από τρωκτικά στην περιοχή ευθύνης των 9 Δήμων, ΟΙ οποίοι συνυπογράφουν την παρούσα προγραμματική σύμβαση, θα τεκμηριωθεί από τον Φορέα Υλοποίησης η χωροθέτηση και θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έργου και η αντίστοιχη εγκατάσταση του δικτύου τεχνικής και υλικής υποδομής.
Υποέρνο 3: Παρακολούθηση και καταγραφή αποτελεσμάτων
ΤΟ Υποέργο 3, αφορά την δημιουργία μεθοδολογίας για τον μηχανισμό παρακολούθησης του δικτύου, αλλά και την υλοποίηση της παρακολούθησης και καταγραφής των αποτελεσμάτων στο εγκατεστημένο δίκτυο τεχνικο-υλικής υποδομής που έλαβε χώρα κατά ΤΟ Υποέργο 2. Ο φορέας υλοποίησης οφείλει να δημιουργήσει και ετήσια παραδοτέα τα οποία να εμπεριέχουν λεπτομερή ανάλυση δεδομένων τόσο για κάθε έναν από τους Συνεργαζόμενους Φορείς όσο και συνολικά για την περιοχή υλοποίησης του Έργου και στον Κύριο του Έργου.
Υποέρνο 4: Δικτύωση και Ενημέρωση Συνερναζόμενων Φορέων
ΤΟ Υποέργο 4, αφορά στην διαρκή δικτύωση, ενεργό εμπλοκή, ενημέρωση και εκπαίδευση των Συνεργαζόμενων Φορέων από ΤΟ Φορέα Υλοποίησης για την εξέλιξη του Έργου και την διαμόρφωση των συνεργατικών δράσεων που οφείλουν να λάβουν χώρα, μεταξύ του Κυρίου του Έργου, των Συνεργαζόμενων Φορέων και του Φορέα Υλοποίησης, για τη δημιουργία της μακροπρόθεσμης δομής για την βιωσιμότητα και συνέχιση του έργου και μετά τη λήξη του.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Υποέργου 1 της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ένα χιλιάδες και τετρακόσια εξήντα ευρώ (€ 101.460,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Υποέργου 2 της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδες και οκτακόσια εξήντα έξι ευρώ (€ 37.866,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Υποέργου 3 της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ένα χιλιάδων και τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (€ 201.328,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Υποέργου 4 της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων και εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€ 13.985,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Overheads πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 5.000,00).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται έως του ποσού των τριακοσίων πενήντα εννιά χιλιάδων και εξακοσίων τριάντα εννιά ευρώ (€ 359.639,00).
Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει μετά από 58 μήνες, με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία προς τον Κύριο του Έργου / Φορέα Υλοποίησης του Έργου, και στους συνεργαζόμενους φορείς κατά ΤΟ μέρος που αφορά την επικράτειά τους.

Εκπρόσωπος του Δήμου Τυρνάβου στην «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» (άρθρο 6 προγραμματικής σύμβασης) είναι ο αντιδήμαρχος Τυρνάβου Ανδρέας Γιαννόπουλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Μπαντραλέξη, υπάλληλο του Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Τυρνάβου.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ