ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΜΙΣΘΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Η Β. ΤΣΑΠΡΑΛΗ

Με απόφασή του ο δήμαρχος Τυρνάβου ορίζει ως άμισθη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Δήμου Τυρνάβου την ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλο κ. Βάια Τσαπραλή, με θητεία από 29-12-2021 μέχρι την 28-12-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και της μεταβιβάζει τις κατωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητες ως εξής:

1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με τη διοικητική μέριμνα των διοικητικών εν γένει Υπηρεσιών και την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

2. Την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

3. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα των γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

Η ανωτέρω ορισθείσα άμισθη Αντιδήμαρχος στην Υπηρεσία ευθύνης της, εκδίδει και υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικό με την λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών & δραστηριοτήτων.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της άμισθης Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Οι αντιδήμαρχοι της παρ.7 του άρθρου 59 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής που συναρτάται με την άσκηση των καθηκόντων τους (όπως π.χ. εξόδων κίνησης, κ.ά.). Επιπλέον, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 1 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, περί χορήγησης ειδικής άδειας άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους και επομένως, μπορεί να εξακολουθούν να λαμβάνουν το μισθό της υπηρεσίας τους. O αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων – συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com