Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μια απόφαση του δ.σ. της ΔΕΥΑΤ Τυρνάβου στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και δημοσιεύθηκε στις 6 Ιανουαρίου στη Διαύγεια της επιχείρησης βάζει τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με το χρόνο ένταξης του έργου της αποχέτευσης και του βιολογικού καθαρισμού του Δαμασίου στο ΠΕΠ Θεσσαλίας.

Οπως φαίνεται από την απόφαση το έργο εντάχθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη στο ΠΕΠ Θεσσαλίας στις 31 Μαΐου του 2018 επί δημαρχίας Π. Σαρχώση και οι τελευταία φωτογραφία του περιφερειάρχη με τον νυν δήμαρχο που προκάλεσε ερωτήματα αφορούσε την τροποποίηση της τότε απόφασης αναφορικά με τη χρηματοδότηση των συνδέσεων από το ΕΣΠΑ και όχι από τη ΔΕΥΑΤ που προέβλεπε η απόφαση ένταξης, αφού μέσα στο 2021 οι συγκεκριμένες δαπάνες για τις συνδέσεις κρίνονται επιλέξιμες και άρα χρηματοδοτούνται.

Δείτε αναλυτικά τι συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 31ης Ιανουαρίου ώστε να λυθούν όλες οι απορίες:

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή της 1ης Τροποποίησης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010807 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020».

Αριθμός απόφασης: 94 /2021

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Γεν. Δ/ντή κ. Τσαγκαράκο, ο οποίος είπε:

«Με την με αριθμ. πρωτ. 1433/31-05-18 Απόφαση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ εντάχθηκε η Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010807 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020», όπου οι ιδιωτικές παροχές σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης έπρεπε να πληρωθούν με ιδία χρηματοδότηση της ΔΕΥΑ Τυρνάβου.

Με το αριθμ. πρωτ. 1104/19-03-2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας “Περί ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) επιλεξιμότητας δαπανών ιδιωτικών συνδέσεων έργων αποχέτευσης ΕΣΠΑ” εξειδικεύονταν ο τρόπος για την επιλεξιμότητα του κόστους των ιδιωτικών παροχών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης και μετά από αίτημα της ΔΕΥΑ Τυρνάβου, με την υπ’αρ. πρωτοκ. 5317/17-12- 2021 με ΑΔΑ: 61ΠΒ7ΛΡ-ΩΔΨ Απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας έγινε η 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010807 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020», με συνολική Δημόσια δαπάνη 6.388.900,28 €, από τα οποία η συνολική επιλέξιμη δαπάνη είναι 5.152.338,94 € και το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ (Φ.Π.Α. 24%) ανέρχεται σε 1.236.561,34 €.

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ αφού άκουσε την εισήγηση του Γεν. Δ/ντή και μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη

1. τις διατάξεις του Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του N. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4735/2020 (Α’ 197)» και

2. την υπ’ αρ. πρωτοκ. 5317/17-12-2021 με ΑΔΑ: 61ΠΒ7ΛΡ-ΩΔΨ Απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας έγινε η 1η Τροποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010807 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

Αποφασίζει ομόφωνα

Αποδέχεται την 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010807 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020», με συνολική Δημόσια δαπάνη 6.388.900,28 €, από τα οποία η συνολική επιλέξιμη δαπάνη είναι 5.152.338,94 € και το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ (Φ.Π.Α. 24%) ανέρχεται σε 1.236.561,34 € και τις υποχρεώσεις για την υλοποίησή της.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

loading...