ΕΤΑΙΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Τυρνάβου και ύστερα από σχετική πρόσκληση, ο δήμος Τυρνάβου αναμένεται να συμμετάσχει ως Εταίρος Δικαιούχος σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ στην υποβολή πρότασης για την υλοποίηση έργων που αφορούν στη Δράση: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα (last mile transportation), Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων», του Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔ ΟΤΙΚΗΣΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μιλώντας στη συνεδρίασης της Οικονοιμικής Επιτροπής ο δήμαρχος Γ. Κόκουρας σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής:

“Το ΚΑΠΕ  προσκαλεί του Δήμους να συμμετέχουν ως Εταίροι Δικαιούχοι στο εν λόγω πρόγραμμα «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» .
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα ενταχθεί μία (1) Πράξη με Δικαιούχο το ΚΑΠΕ, ενώ ως Δυνητικοί Εταίροι Δικαιούχοι θεωρούνται όσοι φορείς — Δήμοι ή/και Αναπτυξιακές Εταιρείες αυτών θα υλοποιήσουν τα αντίστοιχα έργα, κατόπιν υπογραφής Συμφώνου Συνεργασίας με το ΚΑΠΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7, παρ, 2, της ΥΠΑΣΥΔ με αριθμό 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ B’ 5968/31.12.2018).

Επιλέξιμα θεωρούνται έργα μικροκινητικότητας που θα αναπτυχθούν σε ΟΤΑ A’ βαθμού της Χώρας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον συνημμένο στην Πρόσκληση Πίνακα με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους-κριτήρια πληθυσμιακά, είτε/και γεωγραφικά, ή και άλλα κατάλληλα να οδηγήσουν στη μέγιστη αποτελεσματικότητα της Δράσης.

Σε κάθε έναν Δήμο αντιστοιχεί μόνο μία ολοκληρωμένη παρέμβαση. Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων, το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικρο-κινητικότητας) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (ΚΑΠΕ) αναλαμβάνει την υλοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου που αφορά στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Πράξης. Συγκριμένα, μεριμνά για την απρόσκοπτη υλοποίηση και ολοκλήρωση της Πράξης, την επίτευξη των στόχων της και παρακολουθεί τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή της, προκειμένου έγκαιρα να αναληφθούν οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες που θα επιτρέψουν την ολοκλήρωσή της.

Παράλληλα αναλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου αποτίμησης των ωφελειών από την υλοποίηση της Πράξης και τη συνεισφορά αυτών στην επίτευξη των ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Υποέργο 1),

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (Δήμος) αναλαμβάνει την υλοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου των παρεμβάσεων”.

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και αποφάσισε ομόφωνα:
1. Αποδέχεται το σύνολο των όρων της Πρόσκλησης.

2. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στην παραπάνω Πρόσκληση ως Εταίρος Δικαιούχος σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ (Κύριος Δικαιούχος) για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΑΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» στο Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), Άξονας Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΑΑΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

3. Εγκρίνει τη σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας και το σχέδιο αυτού, μεταξύ του Δήμου Τυρνάβου και του «Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)» για την υποβολή πρότασης στην παραπάνω Πρόσκληση, σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

4. Δεσμεύεται για την εγγραφή του απαιτούμενου ποσού στον προϋπολογισμό του Δήμου Τυρνάβου του τρέχοντος ή επόμενου έτους, εφόσον εγκριθεί η Πρόταση Χρηματοδότησης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com