ΟΙ ΑΜΒΥΚΟΥΧΟΙ ΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ

Τροπολογία επί του Σχεδίου Νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159» που αφαιρεί την ονομασία τσίπουρο – τσικουδιά για το προΪόν που παράγουν οι διήμεροι αποσταγματοποιοί – αμπελουργού προτείνουν να καταθέσουν τα κόμματα ενόψει της συζήτησης του επίμα;χου νομοσχεδίου οι αμβυκούχοι διαφόρων περιοχών της χώρα ςμ εταξύ των οποίων και οι αμβυκούχοι του δήμου Τυρνάβου.

Στην τροπολογία που προτείνουν αναφέρονται τα εξής:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
«Άρθρο 1
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών – Αντικατάσταση άρθρου 82 του ν. 2960/2001 (παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Το άρθρο 82 του ν. 2960/2001 (Α΄265) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 82

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών

Στο τσίπουρο και την τσικουδιά που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς (παραδοσιακό τσίπουρο διημέρων και παραδοσιακή τσικουδιά διημέρων) της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) από πρώτες ύλες παραγωγής των ιδίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. Ε του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατόλιτρα καθαρής (άνυδρης) αλκοόλης κατ’ έτος και των οποίων η παραγωγή δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες, κατ΄ ανώτατο ετήσιο όριο, εφαρμόζεται μειωμένος έως και ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή αιθυλικής αλκοόλης».

Στην αιτιολογική έκθεση που θα συνοδεύει την τροπολογία αναφέρονται τα παρακάτω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Άρθρο 1 του προτεινόμενου Σχεδίου Νόμου τροποποιεί το άρθρο 82 του Ν.2960/2001 (Τελωνειακός Κώδικας) αντικαθιστώντας, μεταξύ άλλων, τη φράση της παρ. 1 εδ. α’ του άθρου 82
«Το τσίπουρο ή η τσικουδιά που παρασκευάζεται από απόσταγμα στεμφύλων σταφυλιών και λοιπών επιτρεπόμενων υλών από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους), σύμφωνα με την παράγραφο Ε` του άρθρου 7 του ν. 2969/2001»

Με τη φράση
«Στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς (παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων) της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) από πρώτες ύλες παραγωγής των ιδίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. Ε του άρθρου 7 του ιδίου νόμου»

Η συγκεκριμένη τροποποίηση επιδιώκει να αφαιρέσει από τους μικρούς (διήμερους) αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.2969/2001 το δικαίωμα να ονομάζουν τα προϊόντα τους με την όλως συνήθη ονομασία τους στο εσωτερικό της χώρας, ήτοι «τσίπουρο» και «τσικουδιά».

Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη τροποποίηση αντίκειται

α) στη νομολογία του Δ.Ε.Ε. (Απόφαση της11ης Ιουλίου 2019 του Δ.Ε.Ε. στην υπόθεση της C91-18 προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας), με την οποία ρητά αναγνωρίζεται ότι τα προϊοντα που παράγονται από διήμερους αποσταγματοποιούς ονομάζονται «τσίπουρο» και «τσικουδιά», απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της Ελληνικής Δημοκρατίας

β) στο άρθρο 10 παρ.1 και 6 του Κανονισμού ΕΕ2019/787, σύμφωνα με το οποίο η νόμιμη ονομασία ενός προϊόντος που παράγεται εντός της Ένωσης σε συμφωνία με τον ανωτέρω Κανονισμό δύναται σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιείται από τον παραγωγό, δύναται δε περαιτέρω και να συμπληρώνεται από μία «συνήθη ονομασία» κατά τον ορισμό του άρθρου 2 παρ. 2 του Κανονισμού ΕΕ1169/2011.

γ) στο άρθρο 9 του Κανονισμού ΕΕ2019/787, καθότι η οριζόμενη από το σχέδιο νόμου «ονομασία» δεν πληροί τις προϋποθέσεις παρουσίασης και επισήμανσης που προβλέπονται στον Κανονισμό ΕΕ1169/2011.

Περαιτέρω, η ύπαρξη φακέλων προδιαγραφών προϊόντων με προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη για τα προϊόντα «τσίπουρο» και «τσικουδιά», η οποία αποκλείει από τη χρήση της Γεωγραφικής Ένδειξης τους διήμερους αποσταγματοποιούς θέτοντας ως προϋπόθεση για τη χρήση της Γ.Ε. την εμφιάλωση του προϊόντος, δεν αποτελεί επαρκή δικαιολογητικό λόγο για την «αφαίρεση» του ονόματος από τους διήμερους αποσταγματοποιούς, αφού οι συγκεκριμένοι φάκελοι όχι μόνον δεν συμβαδίζουν με το περιεχόμενο και το σκοπό των Κανονισμών ΕΚ110/2008 και ΕΕ2019/787, όχι μόνον περιγράφουν ανακριβώς τα παράλληλα ισχύοντα καθεστώτα απόσταξης βάσει του Ν.2969/2001, αλλά επιπλέον είναι και σε κάθε περίπτωση δεκτικοί τροποποίησης/διόρθωσης από την ίδια την Ελληνική Δημοκρατία, με την προβλεπόμενη στο άρθρο 31 του Κανονισμού ΕΕ2019/787 διαδικασία.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι η διήμερη απόσταξη τσίπουρου και τσικουδιάς αποτελεί σημαντική παραγωγική διαδικασία με την οποία συμπληρώνουν το εισόδημά τους περί τα 380.000 αγροτικά νοικοκυριά, ότι από αυτήν διαχρονικά παράγεται το προϊόν που στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού έχει ταυτισθεί με τις ονομασίες «τσίπουρο» και «τσικουδιά», ότι πρόκειται για μία υπερεκατονταετή παραδοσιακή πρακτική από την οποία παράγονται αποστάγματα εξαιρετικής ποιότητας από τοπικές πρώτες ύλες των ίδιων των αμπελουργών/διήμερων αποσταγματοποιών τα οποία δικαιούνται να φέρουν την διαχρονική συνήθη ονομασία τους, ότι τέλος η ίδια η καλή φήμη του «τσίπουρου» και της «τσικουδιάς» και η ταύτισή τους στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού με την Ελλάδα και τις αγροτικές περιοχές της οφείλεται ακριβώς στους διήμερους αποσταγματοποιούς, πρέπει η ονομασία αυτή να διατηρηθεί, με κατάλληλες προσθήκες που επιτρέπουν τη διάκριση των αποσταγμάτων των διήμερων αποσταγματοποιών από τα αποστάγματα των συστηματικών αποσταγματοποιών.

Προτείνεται ως εκ τούτου τροποποίηση του λεκτικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Σχεδίου Νόμου και παράλληλη άμεση ανάληψη ενεργειών εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας, ώστε να λάβουν χώρα οι κατάλληλες τροποποιήσεις των ήδη υπαρχόντων φακέλων προδιαγραφών, ώστε να περιληφθούν στην προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη «τσίπουρο» και «τσικουδιά» (και τις επιμέρους τοπικές ενδείξεις) τα παραδοσιακά μη εμφιαλωμένα αποστάγματα των διήμερων αποσταγματοποιών.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com