ΚΕΔΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση παροχής λογιστικών εργασιών στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (ΚΕΔΗΤ) για την υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», δημοσιοποίησε η επιχείρηση.

Στην πρόσκληση αναφέρονται τα εξής:

Η Κ.Ε.ΔΗ.Τ ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή λογιστικών εργασιών στην επιχείρηση για την υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιλογή της επιχείρησης περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία μας.

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια θα ανατεθεί στον προμηθευτή που θα προσκομίσει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλ. 2492350170 ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Τυρνάβου www.timavos.gr

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε πλήρης βιογραφικό σημείωμα και σχετική προσφορά για την ανωτέρω δαπάνη μέχρι την 21/02/2022.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Για να δείτε επιπλέον στοιχεία για το έργο που θα αναλάβει ο λογιστής, την ενδεικτική δαπάνη που προβλέπει η ΚΕΔΗΤ και όρους της σύμβασης πατήστε ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com