ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΙΖΙΟΥ: Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΘΑ ΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΟ 100%

«Η Ελλάδα είναι σήμερα πρώτη στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραλάβαμε το προηγούμενο ΕΣΠΑ με απορρόφηση των διαθέσιμων Κοινοτικών Πόρων στο 24% και σήμερα ανέρχεται, πλέον στο 65%, εξασφαλίζοντας ότι στη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών, το Δεκέμβριο του 2023, η απορρόφηση θα ανέλθει στο 100%. Δεν αφήνουμε ούτε ένα ευρώ ανεκμετάλλευτο».

Τα παραπάνω τόνισε η βουλευτής Λάρισας της ΝΔ κα Στέλλα Μπίζιου τοποθετούμενη επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και άλλες διατάξεις».

«Ήδη από τον Ιούλιο του ‘21 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 για την Ελλάδα. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που πήρε το πράσινο φως από την κομισιόν. Το γεγονός ότι είμαστε η πρώτη χώρα που έλαβε έγκριση, μαρτυρά ότι υπάρχει και ισχυρή πολιτική βούληση αλλά και σχεδιασμός για σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Είκοσι ένα δισεκατομμύρια έχει η Ελλάδα στη διάθεσή της από την συγκεκριμένη συμφωνία για να υλοποιήσει τις πολιτικές ανάπτυξης για α) μια «Εξυπνότερη Ευρώπη» μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, β) μια «Πιο Πράσινη» και ανθεκτική Ευρώπης μέσω της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, γ) μια «Πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπης» μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων, δ) μια «Πιο Κοινωνική Ευρώπη» μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ε) μια «Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της», μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.

Η αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχή συνεργασία των δομών του ΕΣΠΑ, η οποία διασφαλίζεται μέσω της δημιουργίας ειδικών Θεματικών Δικτύων συντονισμού και επικοινωνίας. Ομάδες εκπροσώπων των Διαχειριστικών Αρχών, των κατά περίπτωση Επιτελικών Δομών, των κοινωνικοοικονομικών εταίρων και των μεγάλων δικαιούχων αποτελούν τον δίαυλο επικοινωνίας του εκάστοτε Προγράμματος με σκοπό την εφαρμογή οριζόντιων λύσεων και παρεμβάσεων.

«Το παρόν σχέδιο νόμου καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί αναγκαία συνθήκη προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα νέα προγράμματα», τόνισε η κα Μπίζιου.

Ειδικότερα:

Θεσπίζεται Συμβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισμού ΕΣΠA με αποστολή το συντονισμό των Ταμείων και των συνεργειών και της συμπληρωματικότητάς τους.

Αναδιαρθρώνεται η Εθνική Αρχή Συντονισμού με τη συγχώνευση υπηρεσιών, δημιουργία νέων υπηρεσιών με στόχο την ενισχυμένη υποστήριξη των Περιφερειών και των δικαιούχων.

Αναδιαρθρώνεται η Εθνική Αρχή Συντονισμού με συγχώνευση των υπαρχουσών υπηρεσιών αλλά και στη δημιουργία νέων υπηρεσιών με στόχο την ενδυνάμωση του συντονισμού για την ενισχυμένη υποστήριξη των Περιφερειών, των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, αλλά πάνω από όλα των δικαιούχων.

Υπάρχει ειδική πρόνοια για τις Αρμόδιες αρχές για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αφού τα προγράμματα της ΚΑΠ υλοποιούνται διακριτά από τα υπόλοιπα.

Συστήνεται «Ειδική Υπηρεσία για προγράμματα INTERREG 2021-2027».

Οι πληρωμές στους δικαιούχους των προγραμμάτων δεν θα υπόκεινται σε αφαίρεση ή παρακράτηση λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και προς ασφαλιστικούς οργανισμούς ή κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και θα καταβάλλονται με προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Τέλος, περιλαμβάνονται διατάξεις οι οποίες διευκολύνουν την ολοκλήρωση των δράσεων της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου και την ομαλή μετάβαση από την προηγούμενη στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο με την επιτυχημένη λειτουργία όλων των αναδιαρθρωμένων, μη υφιστάμενων και νέων δομών ΕΣΠΑ.

«Το εταιρικό σύμφωνο περιφερειακής ανάπτυξης είναι το βασικό στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για τη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Το παρόν σχέδιο νόμου εναρμονίζεται με τις νέες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών, ενώ αντιμετωπίζει τις δυσλειτουργίες που εντοπίστηκαν κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων στις διαδικασίες παραγωγής έργων, την έγκαιρη ωρίμανση των έργων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και την εφαρμογή μιας συνεκτικής πολιτικής υποστήριξης ειδικών ομάδων δικαιούχων, δήμων ή μεγάλων δικαιούχων, σε συγκεκριμένους τομείς υλοποίησης δράσεων.

Η έγκαιρη έναρξη υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων της νέας περιόδου 2021-2027 θα επιτρέψει την απρόσκοπτη μετάβαση ανάμεσα στις δύο περιόδους χωρίς κενό χρηματοδότησης, ενισχύοντας τη ρευστότητα της οικονομίας και συμβάλλοντας στην ομαλή εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» κατέληξε στη τοποθέτησή της η κα Μπίζιου.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ