ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 1 ΕΚ. € ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με ομόφωνη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Τυρνάβου που συνεδρίασε πρόσφατα αποδέχεται τους όρους συµµετοχής και εγκρίνει την κατάθεση πρότασης
ένταξης χρηµατοδότησης (πλήρους φακέλου πρότασης) στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» µε υποέργα:

1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΙΑΣ ∆.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΥ», συνολικού προϋπολογισµού 500.000,00€.

Η µελέτη οδοποιίας Θα εκπονηθεί για τους εξής αγροτικούς δρόµους:
1. Αγροτικός δρόµος στο Βοτανοχώρι συνολικού µήκους 1.968.05 m.
2. Αγροτικός δρόµος στο 4µάσι συνολικού µήκους 1.861.21 m
3. Αγροτικός δρόµος στα Πλάγια Τυρνάβου συνολικού µήκους 1.320.00 m

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΑΣ

• Θα γίνουν εκσκαφές και επιχώσεις µε κατάλληλα υλικά (Ε4, 3Α κλπ.) όπου απαιτείται.
• Θα γίνει ασφαλτόστρωση των αγροτικών οδών σε πλάτος 3,50µ οδόστρωµα και θα κατασκευαστεί έρεισµα 0,25µ εκατέρωθεν του οδοστρώµατος.
• Θα γίνει η απαιτούµενη διαγράµµιση σε όλο το µήκος και κάθετη σήµανση των οδών.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την κείµενη νοµοθεσία περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων και ∆ηµοτικών έργων (Ν.4412/2016 όπως ισχύει, Π.∆.171/87, κ.λ.π.).
Το παραπάνω έργο είναι συνολικού προϋπολογισµού 500.000,00€, ήτοι εργασίες αναδόχου 403.225,81€ + Φ.Π.Α. 96.774,19€ και θα χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

2. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΙΑΣ ∆.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ», συνολικού προϋπολογισµού 500.000,00€.

Η µελέτη οδοποιίας θα εκπονηθεί για τους εξής αγροτικούς δρόµους:
1. Αγροτικός δρόµος στα ∆ελέρια συνολικού µήκους 1.981,91 m.
2. Αγροτικός δρόµος στον Αµπελώνα συνολικού µήκους 1.999,90 m

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΑΣ

• Θα γίνουν εκσκαφές και επιχώσεις µε κατάλληλα υλικά (Ε4, 3Α κλπ.) όπου απαιτείται.
• Θα γίνει ασφαλτόστρωση των αγροτικών οδών σε πλάτος 3,50µ οδόστρωµα και θα κατασκευαστεί έρεισµα 0,25µ εκατέρωθεν του οδοστρώµατος.
• Θα γίνει η απαιτούµενη διαγράµµιση σε όλο το µήκος και κάθετη σήµανση των οδών.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την κείµενη νοµοθεσία περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων και ∆ηµοτικών έργων (Ν.4412/2016 όπως ισχύει, Π.∆.171/87, κ.λ.π.).
Το παραπάνω έργο είναι συνολικού προϋπολογισµού 500.000,00€, ήτοι εργασίες αναδόχου 403.225,81€ + Φ.Π.Α. 96.774,19€

Τέλος ενέκρινε την ένταξη του ανωτέρω έργου στο εγκεκριμένο πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Τυρνάβου και στο αντίστοιχο Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com