10.046 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 30.331.555 € ΣΤΟ “ΑΝΑΣΑ ΙΙ” ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στις 29 Απριλίου 2022 ολοκληρώθηκε η προθεσμία υποβολής των προτάσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων  (www.ependyseis.gr ) για την ένταξή τους στη Δράση  «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ».

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχονται σε 23.500.000€, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται πόροι εκ των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου (1,5 εκ. €), Καρδίτσας (1,0 εκ. €) και Τρικάλων (1,0 εκ. €) που διατίθενται αποκλειστικά για επιχειρήσεις που εντάσσονται στις περιοχές αυτών.

Η ενίσχυση αφορά σε μη επιστρεπτέα επιχορήγηση Κεφαλαίου Κίνησης για ανάλωση εντός του 2022, σε Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Covid-19, έχουν συσταθεί έως 31-12-2020 και πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, με εφαρμογή του καθεστώτος Κανονισμού  (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (DE MINIMIS) όπως ισχύει.

Η υλοποίηση της Δράσης γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και από τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε./Α.Ε.Δ.Ε.Π.

Κατατέθηκαν οριστικά 10.046 αιτήσεις με αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση 30.331.555,64 €. Εξ αυτών, οι 154 αιτήσεις ποσού 426.773,29 € αφορούν σε Μικρές επιχειρήσεις, και οι 9.892 αιτήσεις ποσού 29.904.782,35 € αφορούν σε Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τη βαθμολογία που προκύπτει «αυτόματα» στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) από τα στοιχεία που οι ίδιες οι επιχειρήσεις καταχώρησαν, οι αιτήσεις των επιχειρήσεων κατατάσσονται ως εξής :

  • 152 αιτήσεις 6.569.935,89 € φέρουν βαθμολογία 100 (μείωση τζίρου άνω του 80% ή «νεοσύστατες»)
  • 192 αιτήσεις 5.674.090,27 € φέρουν βαθμολογία 70 (μείωση τζίρου άνω του 60 % και ως 80%)
  • 192 αιτήσεις 11.026.029,48 € φέρουν βαθμολογία 40 (μείωση τζίρου άνω του 40 % και ως 60%)
  • 470 αιτήσεις 6.963.500,00 € φέρουν βαθμολογία 10 (μείωση τζίρου άνω του 20 % και ως 40%)
  • 40 αιτήσεις 98.000,00 € φέρουν βαθμολογία 0 (αποκλεισμός σύμφωνα με την Πρόσκληση)

Η αξιολόγηση των Αιτήσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην Πρόσκληση, ξεκινά από τον ΕΦΕΠΑΕ / ΑΕΔΕΠ με βάση αυτήν τη βαθμολογική κατάταξη και στο πλαίσιο των διαθέσιμων Π/Υ Πρόσκλησης (αποδεκτό της υποβολής τους, οριστικοποίηση  βαθμολογίας, δικαιούμενο προς επιχορήγηση ποσό, πλήρωση όλων των προϋποθέσεων της Πρόσκλησης κλπ.), η ένταξη ή μη για όσες εξ αυτών δηλώθηκε από τις ίδιες τις επιχειρήσεις σε Στρατηγική ΒΑΑ και με αξιολόγηση εκ μέρους Επιτροπών των αρμόδιων Δήμων όπως προβλέπεται, κλπ.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, με στόχευση διμήνου, αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία Αξιολόγησης, που θα οδηγήσει στην έκδοση των Αποφάσεων του περιφερειάρχη Θεσσαλίας  για ένταξη ή μη των αιτήσεων στη Δράση σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει η Πρόσκληση.

Ως προς τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, παρατίθενται σε ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ στοιχεία που αφορούν στο πλήθος, το μέγεθος, την εγκατάσταση και την κλαδική ταυτότητα των επιχειρήσεων :

Γράφημα Ι

Γράφημα ΙΙ

Κατανομή αιτήσεων σε «ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ» και «ΜΙΚΡΕΣ» επιχειρήσεις, καθώς και σε «ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ» (συσταθείσες εντός του 2020) και «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ» (συσταθείσες έως 31-12-2019) :  1.555  αιτήσεις (3.263.900,00 €) αφορούν σε Νεοσύστατες και 8491 αιτήσεις (27.067.655,64 €) σε Υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Γράφημα ΙΙΙ

Με χωροθέτηση στο Ν. Καρδίτσας, υποβλήθηκαν 1.247 αιτήσεις (3.899.965,33 €)

Με χωροθέτηση στο Ν. Λάρισας, υποβλήθηκαν 3.424 αιτήσεις (10.481.682,07 €)

Με χωροθέτηση στο Ν. Μαγνησίας, υποβλήθηκαν 3.834 αιτήσεις (11.963.954,50 €)

Με χωροθέτηση στο Ν. Τρικάλων, υποβλήθηκαν 1.541 αιτήσεις (3.985.953,74 €)

Γράφημα ΙV

Ως προς τον Κλάδο που αφορούν οι αιτήσεις , αυτές κατανέμονται σε :

– Τουρισμού : 516 αιτήσεις ποσού 1.965.855,58 €

– Εστίασης : 2.191 αιτήσεις ποσού 6.675.698,53 €

– Χονδρικού εμπορίου : 481 αιτήσεις ποσού 1.392.312,99 €

– Λιανικού εμπορίου : 1.714 αιτήσεις ποσού 5.004.650,90 €

– Παραγωγικών επιχειρήσεων : 314 αιτήσεις ποσού 910.232,00 €

– Κατασκευών : 307 αιτήσεις ποσού 838.008,22 €

– Υπηρεσιών (λογιστές, δικηγόροι..) : 773 αιτήσεις ποσού 2.528.697,46 €

– Ιατροί : 257 ποσού 661.231,34 €

– Υπηρεσιών αισθητικής (κομμωτήρια, μανικιούρ κ.α.) :  337 αιτήσεις ποσού 856.833,01 €

– Φροντιστήρια : 330 αιτήσεις ποσού 990.430,87 €

– Λοιπά επαγγέλματα (ταξί, λεωφορεία, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές, τοποθετήσεις

κουφωμάτων κ.λπ) : 2.826 αιτήσεις ποσού 8.507.604,74 €

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ