15 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόµων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022) προχωράει ο ∆ήμος Τυρνάβου, σύμφωνα με προκήρυξη που έδωσε στη δημοσιότητα.

Οι θέσεις ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (skriba@tirnavos.gr), είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
∆ήµος Τυρνάβου, Σταύρου Καράσσου αρ. 1 ΤΚ 40100, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Σκρίµπα Αικατερίνης
(τηλ. επικοινωνίας: 2492350126, 2492350127). Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συµµετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
γίνονται δεκτές.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 31 Μαΐου 2022.

Για να δείτε όλη την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com