ΔΑΝΕΙΟ 620.000 € ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΠΟΝΗΣΕΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Στη λήψη επενδυτικού δανείου από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού 620.000,00 € , για την εκτέλεση έργου « Μελέτες ωρίμανσης έργων στο Δήμο Τυρνάβου»», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης προχωρά ο δήμος Τυρνάβου που έχει εξασφαλίσει την έγκριση του Ταμείου για το συγκεκριμένο δάνειο.

Το δάνειο θα χορηγηθεί με τους παρακάτω ειδικότερους όρους :

1. Επιτόκιο χορήγησης:
Σταθερό επιτόκιο 3,10% , από ίδιους πόρους του Τ.Π και Δανείων , ανεξάρτητα από το χρόνο συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.

2. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου : 15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του επομένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας.

3. Τοκοχρεολυτική δόση :

Συνολική Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση: 51.999,30 €
25 999 65 Σταθερή εξααηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 100% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από ίδιους πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

4. Ενδιάμεσοι τόκοι:

Για κάθε ποσό δανείου που θα εκταμιεύεται πριν την ολοκλήρωση του έργου – προμήθειας – μελέτης, θα καταβάλλεται αντίστοιχα για κάθε εξάμηνο ο απλός καθαρός τόκος που αναλογεί στο αναληφθέν ποσό από την ημερομηνία της εκταμίευσης μέχρι την 31/12 του έτους ολοκλήρωσης του έργου – προμήθειας – μελέτης.

5. Ασφάλεια δανείου:

Στις δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος.

ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Τα χρήματα του δανείου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη μελετών τις οποίες έχει αποφασίσει από πέρυσι η Οικονομική Επιτροπή να τις αναθέσει στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του δήμου Φυλής.

Οι μελέτες αυτές αφορούν τα παρακάτω 3 υποέργα:

Το Υποέργο 1 αφορά τη «Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για την Ωρίμανση έργου Νότιας Παράκαμψης Τυρνάβου» με προεκτιμώμενη αμοιβή βάσει Προγραμματικής Σύμβασης 396.800,00€.

Το Υποέργο 2 αφορά τη «Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για την Ανάπλαση πάρκου Αγ. Γεωργίου Αμπελώνα» με προεκτιμώμενη αμοιβή βάσει Προγραμματικής Σύμβασης 198.400,00€.

Το Υποέργο 3 αφορά τη «Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για την Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Αγ. Παρασκευής» με προεκτιμώμενη αμοιβή βάσει Προγραμματικής Σύμβασης 24.800,00 €.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 620.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προτεινόμενες Μελέτες παρουσιάζουν σημαντική σκοπιμότητα καθώς θα ωριμάσουν έργα καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Τυρνάβου.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Φορέας υλοποίησης θα ορισθεί η Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής με την οποία ο δήμος Τυρνάβου θα υπογράψει προγραμματική σύμβαση.

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου που αναφέρεται στο άρθρο 2. Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει στους 18 μήνες από την σύναψή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπόνηση μελετών μέσω προγραμματικών συμβάσεων με αναπτυξιακές είναι μία καινούργια διαδικασία που ουσιαστικά ακυρώνει τη διαδικασία της προκήρυξης και επιλογής αναδόχου μετά από διαγωνισμό δίνοντας τη δυνατότητα σε δημοτικές αρχές να αναθέτουν τέτοια έργα μεγάλου προϋπολογισμού σε αναπτυξιακές. Η συγκεκριμένη διαδικασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λάρισας και ίσως της Θεσσαλίας δέχεται την σκληρή κριτική των συνδικαλιστικών οργάνων των μηχανικών.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ