ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Σε ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων στις Δ.Ε. Τυρνάβου και Αμπελώνα που περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε όλες σχεδόν τις Δ.Κ. του δήμου αναμένεται να προχωρήσει ο δήμος Τυρνάβου έχοντας τη δέσμευση της πολιτείας για χρηματοδότηση των έργων από το πρόγραμμα Ιωάννης Τρίτσης.

Το έργο στη Δ.Ε. Τυρνάβου είναι συνολικού προϋπολογισμού 1,62 εκ. € ενώ το έργο στη Δ.Ε. Αμπελώνα είναι 650.000 €.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο αυτά έργα είναι διαφορετικά από το έργο ύψους 1 εκ. € που διεκδίκησε ο δήμος από το ΥΠΕΣ χωρίς όμως μέχρι στιγμής να πάρει τη σχετική έγκριση.

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Τυρνάβου στην τελευταία της συνεδρίαση προχώρησε στην έγκριση των τευχών δημοπράτησης των δύο έργων με ανάλογες ομόφωνες αποφάσεις στις οποίες εκφράστηκαν επιφυλάξεις ως εξής:

Ο κ. Αµάρι Σάµερ – Αθανάσιος, ο οποίος είπε τα εξής: «Συµφωνούµε, µε την επιφύλαξη και προϋπόθεση, όπως είχε βεβαιώσει το Υπουργείο και ο ∆ήµαρχος, ότι δεν θα επιστραφούν χρήµατα από τον ∆ήµο και δεν θα δεσµευτούν χρήµατα από τα τακτικά έσοδα και τις ΚΑΠ του ∆ήµου. Σε περίπτωση που ισχύσει κάτι
από αυτά διαφωνούµε».
Η κ. Μπάσµπα ∆ιαµάντω, η οποία είπε τα εξής: «Συµφωνούµε µε την παρατήρηση ότι θα πρέπει να διεκδικήσουµε χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό».

ΤΑ ΔΥΟ ΕΡΓΑ

Ο τίτλος του πρώτου έργου είναι: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.620.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 954.090,71€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 171.736,33€
Απρόβλεπτα75 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 168.874,06€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.4412/2016.
Απολογιστικά Τέλη Διαχείρισης ΑΕΚΚ 7.400,00€
Γενικά έξοδα και Όφελος Απολογιστικών (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 1.332,00€
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 3.018,51€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.4412/2016.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ποσού 313.548,39€ (ποσοστό 24%).
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους ακόλουθους λόγους:
• Το φυσικό αντικείμενο αποτελεί ενιαίο λειτουργικό σύστημα εξυπηρέτησης των χρηστών-πολιτών.
• Απαιτείται ενιαίος συντονισμός του προσωπικού και των επιμέρους εργασιών, προκειμένου να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης.
11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου

Δημοτική Ενότητα Τυρνάβου, Δ.Δ.Αργυροπουλίου, Δ.Δ.Δαμασίου, Δ.Δ.Δένδρων και Δ.Δ.Τυρνάβου

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο περιλαμβάνει την βελτίωση της υποδομής 9 υφιστάμενων αγροτικών οδών συνολικού μήκους 13.940m. Ο πρώτος μήκους 1.840m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Δ.Δ.Αργυροπουλίου (θέση Παλιάμπελα), ο δεύτερος και ο τρίτος βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Δ.Δ.Δαμασίου, μήκους 2.000m (θέση Πρίνος) και 1.150m (θέση
Μαγούλα) αντίστοιχα, ο τέταρτος μήκους 1.700m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Πλατανουλίων-Δ.Δ.Δένδρων, ο πέμπτος μήκους 1.140m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Αγίας Σοφίας-Δ.Δ.Δένδρων, ο έκτος μήκους 2.640m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Δένδρων-Δ.Δ.Δένδρων, ο έβδομος μήκους 690m βρίσκεται στην κτηματική
περιοχή Περαχώρας Δ.Δ.Τυρνάβου, ο όγδοος μήκους 1.360m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Βρύση Δ.Δ.Τυρνάβου και ο ένατος μήκους 1.420m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Δ.Δ.Τυρνάβου (θέση ΜπαλαμπάνηΑμπελότοπος).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

• Θα γίνουν εκσκαφές και εξυγίανση του εδάφους όπου είναι απαραίτητο.

• Θα γίνει η απαραίτητη ισοπέδωση σε βάθος έως 0,10m.

• Θα κατασκευασθούν επιχώσεις με κατάλληλα υλικά (Ε4, 3Α κλπ.) όπου απαιτείται.

• Θα γίνει ασφαλτόστρωση των αγροτικών οδών σε συνολικό μήκος 15.250m και σε πλάτος από 3,5 έως 8m.

• Θα γίνει η απαιτούμενη διαγράμμιση σε συνολικό μήκος 15.250m και κάθετη σήμανση των οδών.

Ο τίτλος του δεύτερου έργου είναι: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 650.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 383.376,70€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 69.007,81€
Απρόβλεπτα75 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 67.857,68€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Απολογιστικά Τέλη Διαχείρισης ΑΕΚΚ 960,00€

Γενικά έξοδα και Όφελος Απολογιστικών (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 172,80€
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 2.818,56€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.4412/2016.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ποσού 125.806,45€ (ποσοστό 24%).

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου

Δημοτική Ενότητα Αμπελώνα, Δ.Δ. Αμπελώνα και Δ.Δ.Βρυοτόπου
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο περιλαμβάνει την βελτίωση της υποδομής 2 υφιστάμενων αγροτικών οδών συνολικού μήκους 6.040m. Ο πρώτος μήκους 3.780m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Αμπελώνα και ο δεύτερος μήκους 2.260m βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Βρυοτόπου.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

• Θα γίνουν εκσκαφές και εξυγίανση του εδάφους όπου είναι απαραίτητο.

• Θα γίνει η απαραίτητη ισοπέδωση σε βάθος έως 0,10m.

• Θα κατασκευασθούν επιχώσεις με κατάλληλα υλικά (Ε4, 3Α κλπ.) όπου απαιτείται.

• Θα γίνει ασφαλτόστρωση των αγροτικών οδών σε συνολικό μήκος 6.040m και σε πλάτος από 3,5 έως 4,5m.

• Θα γίνει η απαιτούμενη διαγράμμιση σε συνολικό μήκος 6.030m και κάθετη σήμανση των οδών.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης και των δύο έργων, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.