ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή στη σκιά της απόφασης του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματική τη σύνθεσή της

Με δεδομένη την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η κυβερνητική ρύθμιση του νόμου που άλλαξε τη σύνθεση των δημοτικών επιτροπών (οικονομική, ποιότητας ζωής) με στόχο να αποκτήσει η παράταξη του εκάστοτε δημάρχου, πλειοψηφία ώστε να μπορεί να περνά ακόμη και αν αγνοία του δημοτικού συμβουλίου διάφορα σημαντικά θέματα που αφορούν προΫπολογισμό, τεχνικό πρόγραμμα, έργα κ.λπ., συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Τυρνάβου χωρίς όμως να γνωρίζει κανείς αν οι αποφάσεις που θα πάρει επειδή ελήφθησαν μετά την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ θα είναι νόμιμες.

Μάλιστα δύο από τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα αφορούν την εκχώρηση σε ιδιώτη της υπηρεσίας ανακύκλωσης στις Δ.Ε. Τυρνάβου και Αμπελώνα για ένα μήνα.

Τα δύο θέματα είναι:

α)Υπηρεσίες Συλλογής και μεταφοράς Ανακυκλώσιμων Υλικών Δ.Ε. Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου» προϋπολογισμού 6.373,78 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 7.903,48 €

β)Υπηρεσίες Συλλογής και μεταφοράς Ανακυκλώσιμων Υλικών Δ.Ε. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου» προϋπολογισμού 7021,78 € πλέον του αναλογούντος φ.Π.Α. Συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 8.707,00 €

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις οι μελέτες που συντάχτηκαν για την ανάθεση των υπηρεσιών σε ιδιώτη έγιναν προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας που προκύπτουν λόγω:

• του διευρυμένου εορταστικού ωραρίου των καταστημάτων,

• των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου σε όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα, για τις μέρες των Χριστουγέννων,

• την αναγκαιότητα αύξησης των δρομολογίων συλλογής αστικών αποβλήτων λόγω εορτών

• την αναγκαιότητα άμεσης απομάκρυνσης ογκωδών και πράσινων αποβλήτων που εναποθέτονται από δημότες σε κοινοχρήστους χώρους, προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων προκειμένου για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας

• της έλλειψης προσωπικού του συγκεκριμένου τμήματος (αναρρωτικές άδειες μακράς διάρκειας, χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών κ.λ.π)

• τη μη επάρκεια του εναπομένοντος προσωπικού του τμήματος Καθαριότητας, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις προαναφερόμενες αυξημένες ανάγκες για καθαριότητα

• την παλαιότητα του μηχανολογικού στόλου του Τμήματος Καθαριότητας και τη μη ύπαρξη εφεδρικού απορριμματοφόρου σε περίπτωση βλάβης και ανάγκης επισκευής αυτού.

Η μελέτες αφορούν στη παροχή της υπηρεσίας και συγκεκριμένα τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων της Δ.Ε. Αμπελώνα και της Δ.Ε. Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου και τη μεταφορά στο Κ.Δ.Α.Υ. στον ίδιο χώρο που λειτουργεί ο Χ.Υ.Τ.Α Ν. Λάρισας (Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου, της Δ.Ε. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών), για χρονικό διάστημα 1 μήνα.

Στη μελέτη υπάρχουν όλες οι τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση του έργου καθώς και όροι που έχουν να κάνουν με την επιλογή της εταιρείας που θα κάνει την αποκομιδή.

Η σημερινή συνεδρίαση

Στην πρόσκληση για τη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρονται τα εξής:

Παρακαλούμε όπως προσέλθέτε την 6η του μηνός Δεκεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00′ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, όπου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, και την αριθ. 374/39135/30-05-2022 Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκρισή πρακτικού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

2. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για το κυρίως υποέργο της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Τυρνάβου».

3. Έγκριση της αριθ. 10/2022 απόφασης Δ.Σ, του Δελήχειου Ιδρύματος αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2023.

4. Έγκριση της αριθ. 11/2022 απόφασης Δ.Σ. του Δελήχειου Ιδρύματος αναφορικά με την ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023.

5. Αντικατάσταση πληρεξουσίου δικηγόρου για την αντιμετώπιση της από 01/03/2021 ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας.

6. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την απόκρουση της με αριθ. καταθ. ΑΓ96/2022 αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.

7. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

8. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Τυρνάβου.

9. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού για την προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου.

10. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συλλογής και Μεταφοράς Ανακυκλώσιμων Υλικών στη Δ.Ε. Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου».

11. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συλλογής και Μεταφοράς Ανακυκλώσιμων Υλικών στη Δ.Ε. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου»

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχους προς συζήτηση και τα παρακάτω 2 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

-Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς – Πολιούχου Αγ. Γεδεών

-Δ ‘ Κατανομή ΚΑΠ Έτους 2022 για ην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων της Α’/θμιαςς & Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τυρνάβου